University of Oulu

Hienomurskaamon laaja käytettävyyden tarkastelu

Saved in:
Author: Ruuskanen, Mirja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908222799
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ruuskanen, 2019
Publish Date: 2019-08-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ruuska, Jari
Reviewer: Ruuska, Jari
Toiviainen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Terrafame Oy:llä on ollut vuosien saatossa haasteita malmin murskaimien pinnanmittauksen kanssa ja tämä on luonut tähän päivään mielikuvan mittauksen epäluotettavuudesta. Tässä diplomityössä oli tarkoitus selvittää pinnanmittauksen tämän hetkinen luotettavuus, esiintuoda haasteet, joita mittauksessa on sekä selvittää syyt pinnan voimakkaaseen ja nopeaan vaihteluun. Lisäksi työssä tarkastellaan murskaimien lämpötilanmittauksia sekä murskaimien aputoimintojen käytettävyyttä. Työ tehtiin toimeksiantona Terrafame Oy:lle 1.2.2019–31.7.2019 välisenä aikana.

Kirjallisuudessa on käyty läpi tilastollisen analyysin ja käytettävyyden laskennan perusteet, sekä tyypilliset vikadiagnostiikan keinot.

Diplomityö toteutettiin tilastollisena tutkimuksena käyttäen data-analyysissa murskaamon mittaushistoriaa, materiaalikulutusten historiaa sekä asiantuntijahaastatteluja. Murskaimien pinnanmittauksen luotettavuuden tarkastelua varten asennettiin varmentava malminpinnanmittaus murskaimeen 342MRK0008.

Tutkimuksen aikana kyettiin parantamaan pinnanmittauksien luotettavuutta toteuttamalla tutkille päivitykset, joilla mahdollistettiin laitevalmistajan uusimpien teknologioiden käyttö murskaamolla. Tämän lisäksi pintatutkille toimitettiin kolme työohjetta. Murskaimen huippulaakerin lämpötilamittauksen tarkastelussa havaittiin virhettä, joka poistettiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin murskaimien tukitoiminnoista huippulaakerin rasvausjärjestelmää, sähköistä paineventtiiliä sekä puhdistavaa paineilmaa. Huippulaakerin rasvausjärjestelmästä ja sähköisestä paineventtiilistä toimitettiin Terrafamelle tekniset selvitykset.

Tutkimuksessa tehtiin esitutkimusta tukitoiminnoista, joiden toiminnasta kaivoksella ei aikaisemmin ole ollut virallista selvitystä. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan Terrafame Oy:llä kohdentaa suunnittelun resursseja suoraan ongelmien juurisyiden ratkaisemiseen.

Extensive analysis of the usability of the tertiary and quatenary crushing plants

Abstract

Over the years Terrafame Ltd has had challenges related to the ore crushers’ level measurement, which has created a feeling of an unreliable measurement. The purpose of this master’s thesis was to examine the current reliability of the level measurement, reveal challenges related to the measurement, and investigate the mechanisms behind the rapid and strong changes of the ore level. In addition, the crushers’ temperature measurement was examined along with the usability of auxiliaries within the crusher. This master’s thesis was done as an assignment for Terrafame Ltd during 1.2.2019–31.7.2019.

The literature review covers the principles of statistical analysis and equipment effectiveness, in addition to the typically used methods of fault diagnostics.

The master’s thesis was carried out as a statistical research with measurement data from the crushing plant, historical data of material consumption, and expert interviews. Crusher 342MRK0008 was fitted with an additional ore level sensor to examine the reliability of the standard level sensors.

The reliability of the level measurement was improved by carrying out updates to the sensors, which enabled the use of the supplier’s latest technologies at the crushing plant. In addition, three work instructions were delivered for the level sensors. The temperature measurement of the crusher’s top bearing was found to be inaccurate, which was then corrected. The scope of the research of the crushers’ auxiliaries included the of top bearing greasing system, electrical pressure valve, and pressurized cleaning air. Technical reports of the top bearing greasing system and electrical pressure valve were delivered to Terrafame.

This study included preliminary research of the auxiliaries, which the company had no previous official report of. This study provides a tool for Terrafame Ltd to target resources directly to solving the root causes of the problems.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mirja Ruuskanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.