University of Oulu

Tunnetaidot ja luonteenvahvuudet alakouluikäisen oppilaan oppimisen tukena

Saved in:
Author: Ahola, Linda1; Koivukangas, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908292828
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ahola; E. Koivukangas, 2019
Publish Date: 2019-08-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää tunnetaitojen vaikutusta luonteenvahvuuksien tunnistamiseen sekä tunnetaitojen oppimisen ja luonteenvahvuuksien tiedostamisen merkitystä alakoulun oppilaan oppimiselle. Tutkielma on toteutettu tutkijatriangulaationa aiempiin tutkimuksiin pohjautuvana narratiivisena kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman näkökulma pohjautuu positiivisen pedagogiikan näkemyksiin muun muassa myönteisten asioiden korostamisesta, hyvinvoinnin lisäämisestä ja luonteenvahvuuksien esille nostamisesta. Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan, joka on kehittynyt vasta 2000-luvun taitteessa. Tutkielman aihe on hyvin ajankohtainen, sillä nykyinen opetussuunnitelma korostaa tunnetaitoja aiempaa enemmän ja sekä tunnetaidot että luonteenvahvuudet ovat nousseet opetuksen ja kasvatuksen konteksteissa merkityksellisiksi teemoiksi. Tutkielmassa käsitellään oppimista konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta, joka sisältyy myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 oppimiskäsitykseen. Tunnetaidot sisältyvät ihmisen kaikkeen toimintaan, ajatteluun ja vuorovaikutukseen, ja ne voidaan jakaa esimerkiksi tunteen tunnistamiseen, sietämiseen, säätelyyn, ilmaisuun, käsittelemiseen ja tunteesta voimaantumiseen. Luonteenvahvuudet ovat jokaisessa ihmisessä luontaisesti. Universaaleja luonteenvahvuuksia on löydetty 24, ja ne voidaan jakaa kuuden hyveen kategoriaan. Luonteenvahvuudet kehittyvät vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mutta niitä voidaan kehittää myös tietoisesti. Tunnetaitojen oppiminen ja luonteenvahvuuksien tiedostaminen ovat merkittäviä oppilaan itsetuntemuksen kehittymisessä, vuorovaikutustilanteissa ja ihmisen koko elämänkaaressa. Luonteenvahvuuksien tiedostaminen ja tunnetaitojen oppiminen tukevat sekä yhdessä että erikseen oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Tunnetaitojen ja luonteenvahvuuksien harjaannuttamisessa opettajalla ja kasvattajalla on merkittävä rooli tuoda nämä taidot lasten tietoisuuteen sekä myönteisen puheen että toiminnan kautta, toimien myös itse mallina lapsille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Ahola; Elina Koivukangas, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.