University of Oulu

Yhteiset lukuhetket tukemassa lapsen kielellistä kehitystä

Saved in:
Author: Määttä, Sirpa1; Pelttari, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909072847
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Määttä; J. Pelttari, 2019
Publish Date: 2019-09-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lapselle lukeminen on ollut säännöllisin väliajoin sekä median että tutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Yhdessä lukemista onkin tarkasteltu kautta aikojen monesta eri näkökulmasta. Tässä kandidaatin tutkielmassa selvitetään aikuisen ja lapsen yhteisten lukuhetkien yhteyttä lapsen kielelliseen kehitykseen. Tutkielman tavoitteena on pohtia, kuinka yhdessä lukeminen tukee lapsen kielellistä kehitystä sekä tarkastella erilaisten lukuhetkiin yhteydessä olevien tekijöiden vaikutusta lapsen kielelliseen kehitykseen. Tutkimus on rajattu koskemaan alle kouluikäisiä lapsia.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tiedonhaussa on hyödynnetty sekä kotimaisia että kansainvälisiä tietokantoja. Käytettäväksi tutkimusaineistoksi on pyritty valitsemaan mahdollisimman relevantteja ja ajantasaisia lähteitä sekä tutkimusaihetta käsitteleviä klassikkotutkimuksia, joihin vertaisarvioiduissa artikkeleissa viitataan vielä tänäkin päivänä yleisesti.

Kirjallisuuden ja aihetta koskevien tutkimusten perusteella yhteisten lukuhetkien voidaan sanoa tukevan lasten kielellisiä taitoja monipuolisesti. Yhdessä lukemisen on havaittu muun muassa rikastuttavan lapsen sanavarastoa, tukevan kielellisen tietoisuuden ja kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä sekä edistävän lapsen lukutaitoon liittyviä valmiuksia (mm. Bus, van Ijzendoorn & Pellegrini, 1995; Lerkkanen, 2006). Tutkimusten mukaan tiettyjen tekijöiden, kuten lukutyylin sekä kodin ja varhaiskasvatuksen lukuympäristöjen huomioiminen voi auttaa aikuista tukemaan lasten kielellistä kehitystä yhteisillä lukuhetkillä (Laakso, Poikkeus & Torppa, 2011; Merisuo-Storm, 2010). Yhteisten lukuhetkien on huomattu edistävän myös lapsen kiinnostusta lukemista kohtaan (Nurmilaakso & Välimäki, 2011). Parhaimmillaan yhteisen lukemisen tilanne onkin vuorovaikutusta, joka sisältää yhteistä pohdintaa ja keskustelua aikuisen ja lapsen välillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sirpa Määttä; Jaana Pelttari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.