University of Oulu

Erikoissairaanhoidon esimiesten kokemuksia osallistavasta johtamisesta organisaatiokulttuurin muutoksessa

Saved in:
Author: Jokiniemi, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909072848
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jokiniemi, 2019
Publish Date: 2019-09-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Reviewer: Suhonen, Marjo
Pirkola, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata esimiesten kokemuksia osallistavasta johtamisesta organisaatiokulttuurin muutoksessa. Tutkimustehtävänä oli etsiä vastausta seuraavaan kysymykseen: Miten esimiehet puhuvat osallistavasta johtamisesta organisaatiokulttuurin muutoksessa? Organisaatiokulttuurilla, joka rakentuu vuorovaikutuksessa sosiaalisessa ympäristössä, tarkoitetaan organisaatiossa olevia tuttuja ajattelumalleja ja toimintatapoja. Organisaatiokulttuurin muutoksen näkökulma perustuu Hatchin kulttuurisen dynamiikan malliin, jossa on neljä tasoa ja niiden väliset vuorovaikutukselliset prosessit. Osallistavalla johtamisella tarkoitetaan johtamistyyliä, jossa tavoitteet, tieto ja vastuu jaetaan organisaatiossa. Jatkuvien muutosten keskellä olevien terveydenhuollon organisaatioiden esimiesten kokemuksia on tärkeää tutkia, jotta saadaan ajankohtaista tietoa tavoiteltaessa entistä potilaskeskeisempää ja laadukkaampaa hoitoa. Kriittisellä diskurssianalyysilla aihealuetta voitiin tarkastella syvällisemmin ja pyrkiä nostamaan esille piiloisia, valtasuhteisiin liittyviä näkökulmia.

Tämän tutkimuksen taustalla oli konkreettinen tapausesimerkki, jonka kautta osallistavaa johtamista organisaatiokulttuurin muutoksessa tarkasteltiin. Tapaus on erään yliopistollisen sairaalan muutosprosessi, jonka tavoitteena on organisaatiokulttuurin muuttaminen osallistavan johtamisen keinoin. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Aineisto koostui kyseiseen muutosprosessiin osallistuneiden esimiesten (n=10) vastauksista. Aineisto analysoitiin syvenevästi diskurssianalyysin kolmella tasolla: tekstitaso, tulkinnallinen ja kriittinen taso. Analyysissa syntyi viisi diskurssia: yhteisössä on muutoksen voima -diskurssi, yhteisön monimuotoisuuden diskurssi, yksilöt yhteisön sisällä -diskurssi, esimies esimerkin näyttäjänä -diskurssi ja joustavuuden diskurssi.

Tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä esimiesten mahdollisuuksista vaikuttaa organisaatiokulttuurin muutokseen osallistamalla työntekijöitä aktiivisiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi. Tämä vaikuttaa vallan jakautumiseen organisaatiossa muokaten siten sisäisiä rakenteita. Esimiesten on tarpeellista huomioida työntekijät yksilöinä, mutta myös ymmärtää yhteisön dynamiikkaa. Esimiehet kokevat itsensä esimerkin näyttäjinä, mutta toisaalta myös taustavaikuttajina. Osallistava johtaminen koettiin olennaisen tärkeänä organisaatiokulttuurin muutoksessa ja siinä onnistumisessa.

Special health care nurse leaders’ experiences of participative leadership in organizational culture change

Abstract

The aim of the study was to describe nurse leaders’ experiences of participative leadership in organizational culture change. The research task was to find an answer to the following question: How do the nurse leaders talk about participative leadership in organizational culture change? Organizational culture, which builds up in interaction in social environment, comprehends familiar ways of thinking and acting that are existing in an organization. Organizational culture change is approached through Hatch’s cultural dynamics model of four levels and their interactive processes. Participative leadership refers to a style of leadership in which the goals, knowledge and responsibilities are shared within an organization. Studying the experiences of nurse leaders amidst ongoing changes in health care organizations is important so that current information is obtained when aiming at more patient-centered care with higher quality. Using critical discourse analysis, the subject could be examined more deeply, and hidden standpoints connected with power relations could be pointed out.

This study is based on a specific case example of a university hospital, whose goal is to change organizational culture by means of participative leadership. The material of the study was collected using a theme interview. The material consisted of the answers of the nurse leaders (n=10) who participated in the above-mentioned change process. The material was analysed using the three levels of discourse analysis: textual, interpretative and critical. As a result, five discourses were discovered: community owns strength of change, diversity of community, individuals inside community, a nurse leader leading by example and flexibility.

The results increase understanding of nurse leaders’ possibilities to affect organizational culture change by engaging nursing staff as active and responsible actors. This has an important impact on sharing power in an organization, and consequently, modifying inner structures. Nurse leaders need to regard nursing staff as individuals, but they also need to understand the dynamics of community. Nurse leaders feel that they are setting an example, but also on the other hand, staying as prominent figures in the background. Participative leadership was experienced essential in organizational culture change and in succeeding in it.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Jokiniemi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.