University of Oulu

Transformationaalinen johtaminen hoitohenkilökunnan työhyvinvointia edistävänä tekijänä

Saved in:
Author: Ranta, Pirita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909172873
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Ranta, 2019
Publish Date: 2019-09-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata transformationaalisen johtamisen yhteyttä hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvata viimeaikaisten tutkimusten perusteella sitä, miten transformationaalinen johtaminen näyttäytyy työyhteisön arjessa hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku suoritettiin maaliskuussa 2019 neljään eri tietokantaan: PubMed, Scopus, CINAHL ja Medic. Lisäksi suoritettiin manuaalinen haku. Hakutulosten rajauksessa käytettiin ennalta määriteltyjä sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Kirjallisuuskatsauksen aineistoksi valikoitui viisi alkuperäistutkimusta, jotka on julkaistu vuosina 2010–2019. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tämän kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella transformatioaalisella johtamisella on selkeä positiivinen yhteys hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin. Transformationaalinen johtaminen on ihmiskeskeistä johtamista, joka keskittyy työyhteisön vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Transformationaalinen johtaminen lisää työntekijän psykososiaalisia voimavaroja, motivoi ja sitouttaa sekä vahvistaa työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Transformationaalisessa johtamisessa korostuvat motivoiva johtaminen, johtajan hyvät yhteistyökyky- ja vuorovaikutustaidot, tuen antaminen sekä johtajan näkyvyys työyhteisön arjessa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että transformationaalisella johtamisella on mahdollisuus vaikuttaa hoitohenkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä työilmapiiriin ja työolosuhteisiin monin eri tavoin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pirita Ranta, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.