University of Oulu

Korkeakouluopiskelijoiden mentaaliharjoittelun strategiat pianon- ja kitaransoitossa

Saved in:
Author: Keskinen, Mikko1; Launonen, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909182884
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Keskinen; J. Launonen, 2019
Publish Date: 2019-09-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Sutela, Katja
Description:

Tiivistelmä

Mentaaliharjoittelua käytetään musiikin opetuksessa vain vähän, vaikka esimerkiksi urheilun valmennuksessa mentaaliharjoittelua on hyödynnetty jo pitkään. Kokemuksemme mukaan mentaaliharjoittelulla on merkittävät mahdollisuudet musiikin harjoittelun tukena. Musiikin opetuksessa mentaaliharjoittelu ei ole tullut juurikaan vastaan, vaikka monesti paljon matkustavan muusikon työnkuvaan se sopisi erinomaisesti. Mentaaliharjoittelu mahdollistaisi musiikillisten taitojen opettelun myös kotona, vaikka instrumentteja ei olisikaan käytettävissä.

Tutkimuksessamme tarkastelimme mentaaliharjoittelua ja siinä käytettyjä strategioita. Käytimme työssämme eksploratiivista menetelmää ja avointa haastattelua aineistonkeruussa. Tutkittavat soittivat neljä eri kappaletta: kaksi pianolla ja kaksi kitaralla. Molemmilla soittimilla soitettiin kappale harjoitellen perinteisellä tavalla (soittimen kanssa) sekä kappale harjoitellen mentaalisesti (ilman soitinta). Soittotilanteet videoitiin, jonka jälkeen tutkittavat haastateltiin stimulated recall -tyylisesti. Kappaleet sävellettiin tutkimusta varten, jotta ne olisivat tutkittaville entuudestaan tuntemattomia. Aineistomme koostuu soittosuoritusten videomateriaalista sekä avoimen haastattelun litteroidusta tekstistä, joka on analysoitu sisällönanalyysin avulla.

Tutkittavat käyttivät mentaaliharjoittelun strategioina musiikillisten taitojen hyödyntämistä sekä yleisten kognitiivisten taitojen hyödyntämistä. Esiin nousseita musiikillisia strategioita olivat esimerkiksi auditiivisuus, kinesteettisyys sekä visualisuus. Yleisiä kognitiivisia taitoja tässä tutkimuksessa ovat esimerkiksi mieleen painaminen ilman musiikillista kontekstia sekä ulkoa opettelu. Harjoittelustrategiat eivät juuri eronneet kitaran ja pianon välillä — tosin pääinstrumenteillaan soittaessaan tutkittavat suoriutuivat tehtävistä paremmin. Verrattaessa mentaaliharjoittelua perinteiseen soittoharjoitteluun harjoittelustrategiat olivat hyvin samankaltaisia, mutta käytetyt musiikilliset strategiat erosivat hieman toisistaan.

Tutkimus osoitti, että tutkittavista parhaisiin mentaaliharjoittelun tuloksiin pääsivät he, jotka pystyivät käyttämään harjoittelun strategioina musiikillisia strategioita. Myös he, jotka pystyivät ”niputtamaan” työmuistinsa rajallista kapasiteettia musiikin kokonaisvaltaisen ymmärtämisen avulla, suoriutuivat vahvasti mentaaliharjoittelusta. Heikommin tehtävistä suoriutui, mikäli harjoittelu jäi yleisten kognitiivisten taitojen varaan. Tällöin ajattelua ei liitetty ollenkaan musiikkiin, vaan kappaleet opeteltiin enemmänkin lyhytkestoisen ja pienikapasiteettisen työmuistin rajoissa.

Strategies for university students’ mental training in playing the piano and the guitar

Abstract

Mental training is seldom used in teaching music, although it has long been used for instance in sports coaching. Our experience shows that mental training has a significant potential to support music training. In music teaching, mental training has hardly been encountered, even though it would be perfect for musicians who are often travelling. Mental training would also allow learning musical skills at home, even when no instruments are available.

In our study, we examined mental training and strategies used in it. Our research used an exploratory method and an open interview in data collection. The subjects played four different musical pieces: two on the piano and two on the guitar. Both instruments were used to play a song that had been practised in the traditional way (with the instrument) and a song that had been practised mentally (without the instrument). The playing situations were recorded on video, and the subjects were interviewed in a stimulated recall style. The musical pieces were composed for the research, so they were unknown to the subjects. Our material consists of the video material of the playing performances and the transcript of the open interview, which has been analysed using content analysis.

The subjects used exploitation of musical skills and exploitation of general cognitive skills as strategies for mental training. The musical skills that emerged were, for example, audacity, kinesthetics, and visualization. Common cognitive skills in this study included for example memorizing without musical context and committing to memory. Training strategies did not differ to any great extent between the guitar and the piano — although the subjects performed better when playing their main instrument. Training strategies were very similar when mental training was compared to traditional practice, but the musical strategies used differed slightly.

The study showed that the subjects who obtained the best results from mental training were those who were able to use musical strategies as training strategies. Also, those subjects performed strongly on mental training who were able to “bundle” the limited capacity of their working memory through comprehensive understanding of music. Weaker performance was observed by those who used just general cognitive skills for training. In this case, thinking was not connected to music at all, instead the songs were learned more within the limits of short-term and low-capacity working memory.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Keskinen; Jukka Launonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.