University of Oulu

Kaupunkiseudun pyöräilyn pääreittien yhtenäinen talvihoito, case : Oulun seutu

Saved in:
Author: Patrikainen, Ossi-Roopertti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909182885
Language: Finnish
Published: Oulu : O.-R. Patrikainen, 2019
Publish Date: 2019-09-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Merisalo, Virve
Reviewer: Merisalo, Virve
Pirinen, Jarkko
Description:

Tiivistelmä

Suomessa jalankulkua ja pyöräilyä pyritään edistämään sekä valtion että kuntien toimesta. Tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen ja henkilöautoliikenteessä tehtyjen matkojen vähentäminen. Talvikunnossapidon kehittäminen on yksi monista keinoista, joilla voidaan vaikuttaa jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen. Oulun seudulla kävelyn ja pyöräilyn talvikauden kulkutapaosuutta on lähdetty edistämään kehittämällä uudenlainen talvikunnossapidon urakointimalli. Urakointimalli poikkeaa perinteisestä mallista siten, että sen tilaajina toimii kolme eri väylänomistajaa ja pyöräilyn pääreittien talvihoito toteutetaan reittikohtaisesti. Tavanomaisesti jalankulku- ja pyöräilyväylien talvihoito hoidetaan laajoissa alueurakoissa muiden kunnossapitotöiden ohessa.

Oulun seudun pyöräilyn pääreittien yhtenäisen talvihoitourakan avulla pyritään poistamaan urakkarajojen vaihtumisesta johtuvia laatuvaihteluita pääreiteillä, kehittämään kävelyä ja pyöräilyä kaupunkiseudulla sekä saavuttamaan riittävä talvihoidon laatu liikenteen määrään nähden. Urakan tilaajina toimivat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Kempeleen kunta. Urakkaan kuuluu osa seudullisesti määritellyistä pyöräilyn pääreiteistä. Urakan laatuvaatimuksissa on korostettu talvihoidon laadun yhtenäisyyttä ja pyöräilyn priorisointia. Urakassa on käytössä bonus–sanktio-malli, jonka avulla urakoitsijaa kannustetaan hyvän talvihoidon laadun tuottamiseen. Bonus-mallissa hyödynnetään mm. asiakastyytyväisyyttä, jota mitataan viikoittain koko talvikauden ajan nk. kunnossapitoagenttien avulla.

Tässä työssä on selvitetty Oulun seudun pyöräilyn pääreittien yhtenäisen talvihoitourakan käyttäjien tyytyväisyyttä talvihoidon laatuun sekä urakan kehitysmahdollisuuksia pääosin käyttäjän näkökulmasta. Tutkimuksessa perehdyttiin kirjallisuustutkimuksen avulla jalankulku- ja pyöräilyväylien talvihoitoon liittyvään teoriaan ja talvihoidon haasteisiin sekä erilaisiin talvihoidon toteutusmalleihin. Talvihoidosta vastaavat valtion väylien osalta ELY-keskukset ja taajamien alueella sijaitsevien väylien osalta pääosin kunnat. Eri väylänomistajilla on erilaiset talvihoidon laatuvaatimukset.

Työssä tutkittiin talvihoitourakan käyttäjätyytyväisyyttä ja kehitysmahdollisuuksia käyttäjätyytyväisyyskyselyiden, asiantuntijahaastatteluiden, kunnossapitoagenttien antamien palautteiden, urakan valvontaraporttien sekä Oulun kaupungin palautejärjestelmään tulleiden palautteiden avulla. Käyttäjätyytyväisyyskyselyt toteutettiin maastokyselynä sekä sähköisenä kyselynä. Maastokyselyyn vastauksia kerättiin suoraan pyöräilyn pääreiteillä liikkuneilta ihmisiltä ja sähköiseen kyselyyn vastauksia kerättiin internetin jaetun kyselyn avulla. Asiantuntijahaastattelut toteutettiin haastattelemalla urakan eri osapuolia. Tutkimusaineistoa tutkimusta varten kertyi runsaasti.

Tutkimustulosten perusteella Oulun seudun pyöräilyn pääväylien talvihoitourakan saavutettu käyttäjätyytyväisyys on korkeampi kuin muilla väylillä ja urakan avulla tavoiteltu talvihoidon laatutaso on tutkimusten perusteella pääosin saavutettu. Lisäksi väylänomistajat ovat olleet urakkaan pääosin tyytyväisiä. Urakassa kehitettävää on erityisesti sohjon ja pehmentyneen polanteen poistossa, talvihoidon laadunvarmistuksessa, urakan osapuolien välisessä tiedonkulussa sekä urakan asiakirjoissa. Tutkimuksen tulosten mukaan hyvin hoidettu pyöräilyväylä vaikuttaa oleellisesti käyttäjän liikkumismuodon valintaan eli vaikuttaa siltä, että urakkaa jatkamalla ja kehittämällä voidaan kasvattaa jalankulun ja pyöräilyn talviaikaista kulkutapaosuutta.

Joint winter maintenance of the main cycle routes in the urban areas, case : Oulu region

Abstract

The state and municipalities in Finland aim to promote walking and cycling and increase the number of trips made by walking and cycling. Finding new ways to organize winter maintenance can help in achieving this target. To increase the number of trips made by walking and cycling in the Oulu city region, a new contracting model was developed. This new model is a joint contract between three different authorities and the winter maintenance is performed route-specifically. Winter maintenance of walking and cycling lanes is ordinarily performed in large area contracts among other maintenance measures.

The joint winter maintenance contract of the main cycle routes in the Oulu region aims to remove quality issues caused by the change of contracting area in the main cycling routes, promote walking and cycling in the city region as well as ensure a sufficient quality relative to the volume of traffic. The clients of the contract are the City of Oulu, the North Ostrobothnia Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) and the municipality of Kempele. The contract includes some of the main cycling routes in the Oulu region. Quality requirements of the contract emphasize uniformity of maintenance quality and prioritize cycling. The contract also includes a bonus/sanction system which motivates the contactor in producing good quality maintenance. The bonus system utilizes customer satisfaction which is measured weekly during the winter.

This thesis studies the user satisfaction of the joint winter maintenance contract of the main cycle routes in the Oulu region and the development potential of the contract from the users’ point of view. The study consists of literature study which helps to understand the theory and challenges in winter maintenance of walking and cycling lanes. ELY centers are responsible for the maintenance of state-owned walking and cycling paths. In the urban areas responsible for the maintenance of the walking and cycling paths are the municipalities. Different authorities have their own quality requirements for the winter maintenance.

Among the literature study, surveys, interviews, examination of feedbacks from winter maintenance and quality control reports were performed. The surveys were carried out both as online and face-to-face on the main cycling routes. The interviews were carried out by interviewing different parties to the contract. Plenty of research data was gathered. According to the research results the user satisfaction of the main cycling routes in Oulu region is higher compared to the other cycling routes. The quality level aimed in the goals of the contract has also been achieved and the clients are mostly satisfied with the contract. The contract has development potential in the slush and packed snow removal, quality control, communication between the different parties to the contract and the contract documents. The research results show that well-maintained cycling lane affects users’ choice of transportation. By developing the current contract the amount of travel made by walking or cycling could be increased.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi-Roopertti Patrikainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.