University of Oulu

Julkisivun metamorfoosi : rakennuksen muuttuvan hahmon arvo

Saved in:
Author: Toivonen, Tino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 27.6 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909272945
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Toivonen, 2019
Publish Date: 2019-09-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä tarkastellaan julkisivun metamorfoosia ja rakennuksen ajassa muuttuvan hahmon arvoa. Teksti rakentuu niin, että alussa käydään läpi lyhyesti estetiikan perusteita. Tavoitteena on ymmärtää paremmin kokemuksellisuutta, joka arkkitehtuurin ajallisuuteen liittyy. Tämän jälkeen esitellään ajallisuuteen keskittyneitä estetiikkasuuntauksia. Seuraavassa osiossa käsitellään huomioitavia asioita liittyen julkisivusuunnitteluun, julkisivun elinkaareen ja sen visuaalisuuteen. Viimeisessä osiossa näytetään tapauksia, jossa ikääntyminen on huomioitu jo suunnittelun tasolla ja lopuksi esittelen oman näkemykseni, kuinka rakennuksen visuaalinen vanheneminen voitaisiin huomioida yleisesti julkisivua suunniteltaessa.

Miksi rakennuksen ikääntyvä hahmo jakaa mielipiteitä?

Sanasemantiikan kannalta ”patina”-termin perusmerkityksen lisäksi se on konnotaatioltaan positiivinen eli se assosioidaan usein hyvänä pidettyihin ominaisuuksiin ja arvoihin. Silti denotaation eli perusmerkityksen määritelmä on ”patina”-sanan kannalta hyvin kontekstisidonnainen ja aina ei ole täysin selvää, mitä sillä tarkoitetaan, kun termiä käytetään julkisivun yhteydessä. Suoritin aiheeseen perehtymisen jälkeen suppean kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Haastattelin eri asiantuntijoiden näkemyksiä ajan kauneudesta, kestävyydestä ja hyödyllisyydestä julkisivun suhteen. Haastattelut olivat avoimia teemahaastatteluja, jotka oli personoitu haastateltavan tausta huomioiden. Haastattelun tarkoituksena oli synnyttää keskustelu teemaan liittyen, jotta aiheeseen voisi syventyä eri näkökulmista. Tavoitteena oli selvittää, mistä on kyse ja mitkä ovat syyt taustalla, kun olemme eri mieltä rakennuksen visuaalisesta vanhenemisesta.

Suunnitteleminen on asian hahmottelemista ennalta. Suunnittelijan täytyy luottaa näkemykseensä luomastaan tulevaisuusskenaariosta, mutta hänen tulisi samalla vakuuttaa myös muut asianosaiset oikeasta tulevaisuuden suunnasta. Suunnitelmat ovat siis dokumentteja, jotka muun informaation lomassa, esittelevät suunnittelijan visiota tulevaisuudesta tietyssä ympäristössä. Voisiko näitä tai muita keinoja käyttäen, hahmottaa rakennuksen vanhentuvaa hahmoa itselle ja myös muille? Tavoitteena äärimmäistä yksimielisyyttä on lähes mahdotonta saavuttaa, silloin kun on kyse kauneuskäsityksistä. Ennakoimalla staattisen rakennelman muuttuminen ajassa, demonstroitaisiin ilmiö visuaalisesti. Tällöin muutkin, kuin suunnittelija itse, voisi luottaa hahmottavansa vision ja sen kestävyyden. On syytä mainita, että haastateltavat näkivät edellä mainitun demonstroinnin tarpeellisuuden.

Diplomityötä on tukenut Julkisivuyhdistys ry ja Kunnallisalan kehittämissäätiö.

The metamorphosis of the facade : the value of the changing appearance on a building

Abstract

The thesis examines the metamorphosis of the façade and the value of the changing appearance in time on a building. The text builds up so that fundamentals of the aesthetics are presented at first. As an objective is to comprehend better experiential which strongly concern the temporality of the architecture. After this some aesthetical factions focused on temporality are showcased. The next part considers on what one should pay attention to when planning a façade, façade’s lifecycle and it’s visuality. In the last part there is case studies about actualized building projects which took concept of aging into account already on a planning level. Ultimately, I present my own outlook on how building’s visual aging should be considered in general when drafting a façade.

Why the aging appearance of the building splits opinions?

If we examine the term patina from the point of view of linguistic semantics one could say that besides the denotation the term itself, often it has positive connotation which means that it’s often associated with good properties and values. However, the expression of denotation is significantly limited by its context and it’s not always clear what one means by it when the term is used in relation to façade. After studuying the topic I conducted a small qualitative research. I interviewed views of different experts on beauty, durability and utility of time in the façade context. The interviews were unlimited thematic interviews which were customized for the interviewees by their backgrounds. The purpose of the interview was to create a discussion about the topic so that the topic could be explored from different perspectives. The goal was to figure out why and what are the reasons underlying when we disagree about the visual aging of the building.

Designing is a matter of anticipating the formation. Designer has to be confident about the created future scenario but at the same time designer has to convince other parties of the right orientation for this scenario. Plans are documents that, along with other information, present the vision of the future in a particular environmental context. Could one use these or other means to perceive the outdated character of the building for the designer himself and also for the others? The goal of extreme consensus is almost impossible to achieve when it comes to beauty ideals. By anticipating the change of static structure in time, the phenomenon would be visually demonstrated. It’s worth mentioning that, interviewees also saw the need for this kind of demonstration.

The master’s thesis is supported by Finnish Façade Association (Julkisivuyhdistys ry) and Finnish Municipal Development Foundation (Kunnallisalan kehittämissäätiö).

see all

Subjects:
Copyright information: © Tino Toivonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.