University of Oulu

Sateenkaariparien sukunimen valintaperusteet

Saved in:
Author: Sadinmaa, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910092960
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Sadinmaa, 2019
Publish Date: 2019-10-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Kunnas, Niina
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani, millaisia sukunimivalintoja sateenkaariparit tekevät solmiessaan avioliittoa. Tutkimukseni edustaa sosiolingvististä nimistöntutkimusta eli sosio-onomastiikkaa. Tutkimusmenetelmäni on laadullinen ja olen hyödyntänyt tutkielmassani aineistolähtöistä sisällönanalyysin menetelmää.

Olen kerännyt tutkielmani aineiston sähköisellä kyselylomakkeella internetissä syksyllä 2018. Aineistoni koostuu 75 sateenkaari-ihmisen kyselylomakevastauksesta. 75 informantistani 35 on ottanut puolisonsa sukunimen. 26 informanttia on kertonut pitävänsä oman sukunimensä avioliitossa. Kuusi informanttia on ottanut puolisonsa kanssa suvun vanhan nimen ja niin ikään kuusi on muodostanut uudisnimen puolisonsa kanssa.

Informanttieni tekemien sukunimivalintojen pohjalta olen jakanut informantit neljään ryhmään: 1) puolison nimen ottajat, 2) oman sukunimen säilyttäjät, 3) suvun vanhan nimen ottajat ja 4) uudisnimen muodostajat. Olen tutkinut erityisesti sitä, millaiset syyt ja perusteet ovat vaikuttaneet eri ryhmien sukunimen valinnoissa. Lisäksi olen tarkastellut, mitkä valintaperusteet ovat olleet ryhmien kesken samanlaisia ja mitkä puolestaan erilaisia.

Kaikista 75 informantista 39 on kertonut sukunimen valinnassa vaikuttaneen halu saada perheelle yhteinen sukunimi. Tämä on ollut selkeästi tärkein valintaperuste tutkielmani sateenkaaripareille. Kauneus on ollut toiseksi suosituin valintaperuste, sillä 75 informantista 25 on kertonut sukunimen valinnassa vaikuttaneen sukunimen kauneus.

Kolmanneksi suosituin valintaperuste on ollut puolison sukunimen epämieluisuus; 75 informantista 19 on kertonut tämän vaikuttaneen sukunimen valinnassa. Puolison sukunimen epämieluisuus on yksi merkittäviä syitä, miksi sateenkaariparit ovat joko pitäneet omat sukunimensä avioituessaan tai ovat päätyneet epäperinteisiin nimiratkaisuihin eli uudisnimen tai suvun vanhan nimen ottamiseen.

Puolison sukunimen ottajille tärkeimmät sukunimen valintaperusteet ovat olleet halu saada perheelle yhteinen sukunimi, sukunimen kauneus ja se, että sukunimen valinta on kompromissi. Puolison sukunimen ottajat ovatkin ainut vastaajaryhmä, jossa moni vastaaja on päätynyt sukunimivalintaansa kompromissin vuoksi. Tästä voinee päätellä sen, että vastaajani kokevat puolison sukunimen ottamisen melko usein kompromissiksi.

Oman sukunimen säilyttäjien tärkeimmät valintaperusteet ovat olleet sukunimen jatkaminen, nimen elossa pitäminen ja puolison sukunimen epämieluisuus. Useat ryhmän vastaajista ovat kertoneet sukunimen jatkamisen ja elossa pitämisen vaikuttaneen eniten heidän sukunimen valinnassaan. Oman sukunimen jatkaminen ja elossa pitäminen ovat siis sateenkaripareille merkittävimmät syyt pitää oma sukunimi avioituessa. Muissa informanttiryhmissä nämä kaksi perustetta eivät ole olleet kovin suosittuja.

Suvun vanhan nimen ottajille tärkeimmät valintaperusteet ovat olleet oman ja puolison sukunimen epämieluisuus. Kolmanneksi suosituin vaihtoehto on ollut sukunimeen liittyvät tunnesiteet. Oman ja puolison sukunimen epämieluisuus ovat olleet toiseksi suosituimmat vaihtoehdot myös uudisnimen muodostajille. Uudisnimen muodostajille ja suvun vanhan nimen ottajille oman ja puolison sukunimen epämieluisuus ovat olleet merkittäviä syitä, miksi ryhmien vastaajat ovat päätyneet ei-perinteisiin nimiratkaisuihin.

Uudisnimen muodostajat ovat olleet perusteissaan kaikkein yksimielisin ryhmä. Kaikki ryhmän informantit ovat nostaneet esiin vastauksissaan sukunimen uutuuden ja kauneuden merkityksen. Toiseksi suosituimpia vastausvaihtoehtoja ovat olleet oman ja puolison sukunimien epämieluisuus, perheelle yhteinen nimi, sukunimen yksinkertaisuus ja merkityksen miellyttävyys. Yksinkertaisuus ja merkityksen miellyttävyys eivät nouse merkittäviksi perusteiksi muissa informanttiryhmissäni.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Sadinmaa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.