University of Oulu

Tattis! : tapaustutkimus kansalaistiedehanke sieniatlakseen osallistuneista

Saved in:
Author: Korkala, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910172984
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Korkala, 2019
Publish Date: 2019-10-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Oja-Leikas, Mirkka
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kansalaistieteen harrastajia Sieniatlas-kansalaistiedehankkeessa. Työn tavoitteena on selvittää, mitkä seikat selittävät kansalaistiedehankkeeseen osallistumista ja keitä harrastajat Sieniatlaksessa ovat.

Tutkimuksen aineistona on osallistujille verkossa tehty kyselytutkimus sekä viisi teemahaastattelua. Kyselytutkimukseen vastasi kaikkiaan 188 Sieniatlakseen osallistunutta henkilöä. Teemahaastatteluihin osallistuneista kolme oli harrastajia ja kaksi Sieniatlas-kansalaistiedehanketta edustavia sienitutkijoita.

Tutkimus on luonteeltaan empiirinen ja menetelmäsuuntauksena on laadullinen tutkimus. Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, jonka puitteissa käytetään metodina sisällönerittelyä. Lisäksi kohdetta kuvataan tilastollisesti.

Sieniatlas on kansalaistiedehanke, jonka tavoitteena on kerätä tietoa sienilajien levinneisyydestä, elinympäristövaatimuksista ja uhanalaisuudesta Suomessa. Koneen Säätiön rahoittaman Sieniatlaksen hankeaika on 2016–2020.

Tutkimustuloksista ilmeni, että vahvimpia selittäviä tekijöitä Sieniatlas-kansalaistiedehankkeeseen osallistumisessa olivat mahdollisuus oppia ja kehittyä harrastuksessa, lisätä yleistä sienitietoutta sekä edistää sienitutkimusta. Lisäksi harrastajien osallistumista selitti sienten löytämisen ilo ja mahdollisuus yhdistää osallistuminen luonnossa liikkumiseen.

Toinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään osallistuneiden taustoja ja aiempaa sieniharrastusta. Tuloksista ilmeni, että useimmat olivat harrastaneet sieniä pitkään ja eniten havaintoilmoituksia tehneistä suurin osa oli harrastanut sieniä tieteellisessä mielessä ennen osallistumistaan Sieniatlakseen. Lisäksi Sieniatlaksen osallistujat olivat keskimääräistä koulutetumpia.

Tapaustutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Korkala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.