University of Oulu

Urheilukulttuurin maskuliinisuus alakoulussa

Saved in:
Author: Nikula, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910192990
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Nikula, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Urheilukulttuuri on merkittävä osa niin suomalaista kuin kansainvälistä kulttuuria. Menestyneet urheilijat ovat palvottuja hahmoja globaalisti, ja he pääsevät vaikuttamaan omalla ulkonäöllään, valinnoillaan ja koko arvomaailmallaan suureen yleisöön. Urheilukulttuurissa vaikuttavat maskuliiniset perinteet ja ihanteet, kuten taistelu, voima ja aggressiivisuus, ovat alkaneet vasta viime vuosina purkautumaan naisurheilijoiden ulostuloina muun muassa taloudellisen eriarvoisuuden kautta.

Lapset ja nuoret omaavat omia idoleitaan urheilussa ja sen ulkopuolella, ja pyrkivät olemaan kuten he. Urheilijaidolin ulkonäön, valintojen ja arvomaailman kopioiminen voi tuntua harmittomalta roolileikiltä, mutta voi tiedostamatta vahvistaa sekä poikien että tyttöjen ulkonäköpaineita, sukupuolia koskevia stereotypioita ja normaaliksi katsottuja käyttäytymismalleja. Kaikki tämä heijastuu lopulta koko peruskouluun. Kykenevätkö liikunnanopettajat tiedostamaan koululiikunnassa mahdollisesti vallitsevat hegemonisen maskuliinisuuden hierarkiat, ja miten liikunnanopettaja itse vaikuttaa siihen?

Tutkielma nojautuu teoriaosaltaan voimakkaasti hegemonisen maskuliinisuuden käsitteeseen. Tutkimus toteutettiin määrällisen tutkimuksen keinoin Likert -tyylisenä survey -tutkimuksena. Oppilaita osallistui yhteensä 87 kahdesta eri oululaisesta koulusta vuosiluokilta 4–6. Vuosiluokkia tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi kappaletta. Kyselytutkimus toteutettiin keväällä 2018 viidessä luokassa ja syksyllä 2018 mukaan tuli vielä yksi koululuokka.

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka hegemoninen maskuliinisuus urheilukulttuurissa näyttäytyy alakoulun liikunnanopetuksessa oppilaille statuksen, vallan ja hierarkian näkökulmista. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin, miten sukupuolet kokevat hegemonisen maskuliinisuuden koululiikunnassa ja kuinka urheilijavalinnat ilmentävät hegemonisen maskuliinisuuden preesensiä. Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa käytin IBM SPSS -tilastojenkäsittelyohjelmaa.

Tuloksista voidaan päätellä, että pojille statuksen saaminen ja ylläpitäminen koululiikunnan viitekehyksessä on tyttöihin verrattuna merkittävämpää. Pojat myös toivoivat koululiikuntaan enemmän pelaamista. Sen sijaan tytöt kokivat koululiikunnan kaipaavan enemmän tasa-arvoa ja tyttöjen huomioimista enemmän päätöksenteossa. Tutkielma antaa katsauksen tämänhetkiseen tilanteeseen koululiikunnassa ja mahdollisuuksia liikuntaa opettaville opettajille tarkastella omaa opetustaan maskuliinisuuden näkökulmasta. Aineiston (n=87) pieni koko vaikutti aineiston analysointiin ja osaltaan rajasi pois osia tutkimuksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Nikula, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.