University of Oulu

Opettaja luottamuksen rakentajana haastavissa vuorovaikutustilanteissa oppilaan kanssa : ”Sun täytyy nähä miten ihania ne on. Muuten sää et pysty sitä hommaa tekemään.”

Saved in:
Author: Kaarivaara, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910192994
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kaarivaara, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Pinola, Timo
Lanas, Maija-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten opettaja voi rakentaa kahden keskistä luottamusta oppilaan kanssa haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Näkökulmana ja kiinnostuksen kohteena oli siis opettajan toiminnan tarkastelu. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Mitä kokeneet opettajat kokevat tärkeäksi rakentaakseen kahden keskistä luottamusta oppilaaseen haastavissa vuorovaikutustilanteissa?

Tutkimuksen keskeiset käsitteet: opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde, luottamus ja haastava vuorovaikutustilanne avataan aiempien tutkimusten pohjalta. Aiempien tutkimusten mukaan vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä ei voi toimia kunnolla ilman luottamusta. Luottamuksen ominaispiirre on, että se täytyy aina ansaita, ja yksilöllä tulee olla halu ja kyky luottamukseen. Opettajan luottamusta herättävään toimintaan liittyvät keskeisesti käsitteet välittäminen ja pedagoginen rakkaus.

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena. Tutkimusaineisto kerättiin kolmelta erityisopettajalta yksilöllisesti tehdyillä teemahaastatteluilla, jotka on nauhoitettu ja litteroitu. Tavoitteena oli saada aineistoksi kuvailevia ja konkreettisia esimerkkejä opettajan käytännön työstä. Aineiston analyysina toimi aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa on hieman viitteitä teoriaohjaavasta analyysistä teemahaastattelurungon käyttämisen sekä yläluokkien muodostamisen kautta.

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että luottamusta rakentava opettaja ymmärtää lapsen haastavan käyttäytymisen olevan lapsesta riippumatonta oireilua sen sijaan, että näkisi lapsen ongelmana ja korjattavana. Hyvän näkeminen lapsessa, hyvän vahvistaminen ja lapsen vahvuuksien etsiminen ovat välttämättömiä ja ensisijaisia toimia luottamuksen rakentamiseksi. Luottamuksen rakentaminen lapsen vanhempien kanssa on tärkeä lähtökohta luottamuksen rakentamiseksi lapseen. Välittävä, arvostava ja aidosti lapsesta kokonaisuutena kiinnostunut opettaja auttaa lasta luottamaan opettajaan. Inhimillisyys vaatimusten asettamisessa sekä itsensä esiin tuominen inhimillisenä ja turvallisena aikuisena herättää luottamusta lapsessa. Luottamusta rakentava opettaja toimii johdonmukaisesti ja ammattimaisesti omana itsenään. Ammattimaisuuteen kuuluu olennaisesti opettajan provosoitumattomuus ja lapsen haastavan käyttäytymisen ennakointi johdonmukaisuuden, lapsen taitojen vahvistamisen ja oppilaantuntemuksen avulla.

Aiemmat tutkimukset tukevat tutkimuksen tuloksia, mutta tutkimuksesta löytyi myös uutta korostusta vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön suuresta merkityksestä. Tutkimustulos korostaa opettajan merkittävää roolia luottamuksen rakentajana: opettajalla on valtaa ja vastuuta vaikuttaa lapsen elämään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Kaarivaara, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.