University of Oulu

Koulupolut ja sosiaaliset suhteet entisten kielikylpyoppilaiden näkökulmasta

Saved in:
Author: Nuutinen, Katju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910192995
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Nuutinen, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Kotimaisten kielten kielikylpy on opetusohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa toiminnallinen monikielisyys. Tässä tutkimuksessa tutkin entisten kielikylpyoppilaiden kokemuksia kielikylvystä ja käsityksiä kielikylvyn merkityksestä heidän koulupolkuunsa ja sosiaalisiin suhteisiin. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä mielestäni kielikylvyn vaikutuksia nuoren elämään ei ole tutkittu tarpeeksi. Kielikylvyn kehitystyössä on oleellista tiedostaa opetusohjelman tavoite. Tämä tutkielma selvittää rajatun joukon kokemuksien kautta onko heidän kohdallaantavoitteet saavutettu.

Tutkielman teoreettisessa osuudessa esittelen kielikylvyn historiaa, erilaisia toteutusmuotoja,ohjaavia asiakirjoja ja aikaisempia kielikylpytutkimuksia. Näiden tietojen hallitseminen on oleellista tutkimuksen tulosten ymmärtämisen kannalta.

Tutkielmani tutkittavaksi joukoksi valikoituivat 22–28-vuotiaat entiset kielikylpyoppilaat. Heidän kielikylvystään on tarpeeksi aikaa, jonka vuoksi he pystyvät arvioimaan sen merkitystä elämässään. Käytin verkkokyselyä aineistonkeruumenetelmänä, sillä sen kautta tavoitin tutkittavan joukkoni parhaiten. Sain yhteensä 31 vastausta kyselyyni. Analysoin aineistoni fenomenografisen tutkimusotteen mukaisesti eli muodostin tutkimuskysymysten perusteella aineistosta kuvauskategorioita, jotka toimivat tämän tutkimuksen tulosalueena.

Entisten kielikylpyoppilaiden ajatukset kielikylvyn hyödyistä liittyivät kielitaitoon, kielikylpyyn toimintaympäristönä ja kielikylpykielen käyttämiseen työelämässä. Pääsääntöisesti kielikylpy nähtiin hyvänä kokemuksena elämän monilla osa-alueilla. Kielikylvyn haitoiksi aineistossa mainittiin jatko-opinnoissa esiintyneet pulmat äidinkielessä ja matematiikan termien hallinnassa. Esiin nousi myös kielikylvyn jälkeinen siirtymä toisen asteen opintoihin suomen kielellä. Kielikylvyn nähtiin vaikuttavan koulupolkuun erityisesti kielikylvyn aikaisen toimintakulttuurin kautta. Vastauksissa kävi ilmi, että kielikylvyssä kannustettiin jatko-opintoihin.

Entisten kielikylpyoppilaiden ajatukset kielikylvyn merkityksestä sosiaalisiin suhteisiin voitiin jakaa kielikylvyn aikaisiin ja vapaa-ajalla muodostuneisiin sosiaalisiin suhteisiin. Kielikylvyn nähtiin kaventavan sosiaalisia suhteita alakouluaikana, vaikka luokan sisäisten suhteiden nähtiin vahvistuvan muuttumattoman ryhmän ansiosta. Kielikylvyn jälkeen kielitaito mahdollisti monia sosiaalisia suhteita sekä vapaa-ajalla että työelämässä.

Tämän tutkielman tulokset toivat uutta tietoa kielikylvystä entisten oppilaiden käsitysten kautta. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisempien tutkimusten tulokset. Jokainen kyselylomake voidaan liittää osaksi kategoriajärjestelmää, joka vahvistaa tutkimustulosten luotettavuutta. Entisten kielikylpyoppilaiden kokemusten avulla kielikylpyopetusta voidaan kehittää edelleen ja heidän kokemuksensa tuovat uutta tietoa kielikylvyn vaikutuksista oppilaiden peruskoulun jälkeisestä elämästä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katju Nuutinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.