University of Oulu

Itse hoksattu reitti : vanhempien kokemuksia vanhemmuuden matalan kynnyksen tuesta

Saved in:
Author: Suutari, Hanna-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910192996
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-L. Suutari, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Ulvinen, Veli-Matti
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee vanhempien kokemuksia vanhemmuudesta ja vanhemmuuden tuesta. Lasten ja nuorten pahoinvoinnin polarisaatiokehityksen voimistumisen takia julkisessa keskustelussa ollaan 2000-luvulla oltu huolissaan vanhemmuuden tilasta. 1990-luvun taloudellisen laman seurauksena lapsi- ja perhepalveluista karsittiin voimakkaasti ennaltaehkäiseviä palveluja ja resurssit ovat menneet paljolti korjaavaan työhön. Se on näkynyt muun muassa lastensuojelun tarpeen lisääntymisenä. Monet järjestöt ovatkin paikanneet julkisen puolen resurssipulaa tarjoamalla tällaista varhaista tukea erilaisten hankkeiden turvin. Yksi esimerkki tällaisen hankkeen kautta aloittaneesta toiminnasta on Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia, jonka asiakkaita olen haastatellut.

Tutkimuksen lähestymistapa aiheeseen on fenomenologinen niin tieteenteoreettiselta perustaltaan kuin metodiltaankin. Kasvatuspsykologisen kokemuksen tutkimuksen subjektitieteellinen näkökulma ja arkipäivän tutkimus (conduct of everyday life) tarjoavat teoriamallin tarkastella vanhemmuutta yksilöiden välisten suhteiden lisäksi laajemmassa kontekstissa ottaen huomioon kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutuksen ihmisten vuorovaikutukseen.

Tutkimustulokset piirtävät kuvan vanhemmuudesta, jonka keskeiset haasteet muodostavat riittämättömyyden kokemukset, ajankäytön haasteet sekä kasvatustilanteisiin liittyvät tunteiden säätelyn ongelmat. Apua saatiin vertaistuesta ja oman toiminnan kriittisestä arvioinnista. Vanhemmuuden tuessa keskeiseksi vaikuttavaksi tekijäksi nousi itseymmärryksen ja oman oppimisprosessin kehittyminen, työntekijän ammattimaisuus ja lämmin ja empaattinen persoona sekä asiakkaan itseymmärrystä ja oppimisprosessia tukevat menetelmät. Matalan kynnyksen periaatteet toteutuivat vanhempien mielestä erittäin hyvin: palveluun oli helppo päästä ja se oli joustavaa ja asiakasta huomioivaa. Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että matalan kynnyksen palveluita kannattaa kehittää laajamittaisemmin Suomessa myös julkisiin palveluihin ja että Vanhempien akatemian vanhemmuuden tuki on vaikuttavaa ja tärkeää ennaltaehkäisevää työtä.

When you yourself find the route : parents’ experiences of low threshold parenthood support

Abstract

This master’s thesis concerns with parents experiences of low threshold parenthood support and of parenthood. There has been discussion of stead of parenthood in respect of increasing problems, and polarization of youth and children in Finland in the 21st century. Because of economic depression in the 90s there has cut a lot of preventive services and the resources has targeted only to remedial work. Consequently, the need of child welfare work has increased. The public sector hasn’t been able to serve preventive and low threshold service enough. Because of this, there has been many projects in many associations in which they have ordered many kind of service to families and parents. The good example of this kind of service is the work in “Parent’s academy”. I have interviewed the parents who have visited in Parent’s Academy.

The methodology of this thesis is phenomenology, both as approach and material collecting. The research of experience in educational psychology and the conduct of everyday life offer the theoretical model, by which you can regard parenthood except as interaction between ones but also in societal and cultural context.

The main results tell that there are challenges in parenthood. The experiences of insufficiency, the challenges in schedule, and emotion regulation in rearing were the main challenges. The peer support and self-reflection helped parents. The central effective matter in support was improvement of self-understanding. Parents thought that the vocational touch of employee, his/her warmth and empathy and the professional methods that support parent’s own process of learning, was effective, also. The idea of low threshold service actualized very well: parents told that it was very easy to get in service, which was very flexible and the welcome was very nice and mindful.

Conclusion of this thesis is that it is worth of to develop to low threshold parenthood support also in the public sector in Finland. We can also say, that the work of Parent’s Academy is very important and effective preventive parenting support.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Leena Suutari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.