University of Oulu

Poikkeavien tilintarkastuspalkkioiden yhteys analyytikoiden ennusteisiin Pohjoismaissa

Saved in:
Author: Hiirikoski, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910253020
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hiirikoski, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu tutkii kahta tutkimusongelmaa. Ensinnäkin tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät selittävät tilintarkastuspalkkioita Pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä vuosina 2006–2015. Toiseksi tarkoituksena on selvittää, onko poikkeavilla tilintarkastuspalkkioilla yhteyttä analyytikoiden ennusteiden tarkkuuteen. Tarkoituksena on siten selvittää tilintarkastuspalkkioita tarkastelemalla, antaisivatko poikkeuksellisen korkeat tilintarkastuspalkkiot viitteitä analyytikoiden ennusteissa esiintyvästä epätarkkuudesta. Potentiaalisesti tästä löydöksestä voisivat hyötyä pääasiassa sijoittajat ja analyytikot, mutta myös koko rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja tehokkuuden kannalta myös muut toimijat. Tässä tutkielmassa poikkeavia tilintarkastuspalkkioita tarkastellaan pääasiassa sijoittajan näkökulmasta.

Aineiston valinta ja tutkimusmenetelmät tämän tutkielman empiirisessä osiossa mukailevat pitkälti Abernathy ym. (2018) Yhdysvalloissa tekemää tutkimusta. Tutkielman aineisto kerätään Thomson Reuters - ja I/B/E/S -tietokannoista. Aineistoa käsitellään ja tilastolliset testit suoritetaan SAS 9.4 -ohjelmistolla. Tutkielman molempia tutkimusongelmia tutkitaan erillisten regressioanalyysien avulla.

Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että tilintarkastuspalkkiot selittyvät hyvin pitkälle samoilla tekijöillä Pohjoismaisessa ympäristössä kuin ympäri maailmaa. Suurimpia tilintarkastuspalkkioita selittäviä tekijöitä ovat aiemmin tutkitun tiedon perusteella yhtiön koko, monimutkaisuus sekä riskisyys. Nämä samat tekijät nousevat esille myös tutkielman aineistolla tehdyssä analyysissä, ja varsinkin yhtiön kokoa voidaan pitää varsin merkittävänä tekijänä tilintarkastuspalkkioiden selittämisessä. Tulokset ovat tältä osin linjassa aiemmin tutkitun tiedon kanssa (mm. Simunic, 1980; Hay ym., 2006).

Poikkeavien tilintarkastuspalkkioiden ja analyytikoiden ennusteiden tarkkuuden välisen yhteyden osalta ei tutkielman aineiston ja analyysin perusteella voida antaa yksiselitteistä vastausta. Aiemmin Abernathy ym. (2018) ovat raportoineet positiivisesta yhteydestä poikkeavien tilintarkastuspalkkioiden ja analyytikoiden ennusteiden osalta. Tämän tutkielman analyysin ja tulosten perusteella yhteys olisi pikemminkin negatiivinen ja vaikutukseltaan hyvin pieni. Tämän tuloksen tulkinnassa tulee kuitenkin käyttää varovaisuutta, sillä estimoitu malli kyseessä olevan yhteyden osalta ei saavuttanut korkeaa selitysvoimaa. Lisäksi poikkeavaa tilintarkastuspalkkiota mittaava muuttuja ei ollut estimoidussa mallissa tilastollisesti merkitsevä. Näiden seikkojen vuoksi johtopäätöstä poikkeavien tilintarkastuspalkkioiden ja analyytikoiden ennusteiden yhteyden osalta ei voida esittää ja ilmiö vaatisi jatkossa laajempia tutkimustoimenpiteitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Hiirikoski, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.