University of Oulu

Terveyspalvelualan yrittäjän moninainen identiteetti : kartoittava katsaus

Saved in:
Author: Heinonen, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910253021
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Heinonen, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mainela, Tuija
Reviewer: Mainela, Tuija
Laari-Salmela, Sari
Description:

Tiivistelmä

Työelämän murroksen takia työurat ovat harvoin yhtä ennustettavia kuin aiemmin. Muutokset ovat johtaneet yrittäjyyden yleistymiseen. Siirtyminen palkkatyöstä yrittäjyyteen vaikuttaa yksilön identiteettiin ja edellyttää uusia osaamisvalmiuksia. Tässä tutkimuksessa työelämän murrokseen paneudutaan kartoittamalla terveyspalvelualan yrittäjän osaamiseen liittyvää tutkimustietoa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka sitä voidaan tarkastella ammatti- ja yrittäjäidentiteettien näkökulmista.

Sosiaali- ja terveysala elää erityisen voimakasta murrosvaihetta. Globaalien muutosvoimien lisäksi Suomessa poliittinen keskustelu palvelurakenteen uudistamisen ympärillä on lisännyt epävarmuutta markkinoilla. Suuret sosiaali- ja terveysalan yritykset ovat vallanneet markkinoita pienemmiltä toimijoilta. Tämä tutkimus osaltaan kontribuoi suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, jonka päämääränä on pärjääminen kiristyvässä kilpailutilanteessa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että terveysalalla muotoutuu omanlaisensa yrittäjäidentiteetti, joka on vahvasti sitoutunut ammattiosaamiseen. Sekavassa markkinatilanteessa kaupallinen osaaminen saattaa olla edellytys terveyspalvelualan yrityksen menestymiselle, sillä voimakkaasti ammatti-identiteettiin nojautuva yrittäjä ei välttämättä tunnista avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia tai osaa reagoida niihin.

Tutkimus toteutettiin kartoittavalla kirjallisuuskatsauksella. Kaikkiaan n=1971 artikkelia kolmesta eri tietokannasta käytiin läpi. Näistä n=16 kriteerit täyttänyttä tutkimusta otettiin mukaan katsaukseen. Aineistoa käsiteltiin numeerisesti ja temaattisen analyysin keinoin. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että terveyspalvelualan yrittäjän osaamiseen ja identiteettiin liittyvä tutkimus on pirstaleista ja metodologisesti vaihtelevaa. Tutkimusaktiivisuus liiketoimintaan liittyvän yrittäjyyden ympärillä on lisääntynyt, mutta se on edelleen vähän tutkittu aihepiiri.

Temaattisella analyysillä tunnistettiin tietojen, taitojen ja asenteiden pääteemat, jotka eriteltiin alateemoiksi ammatti- ja yrittäjäidentiteettien alle. Tutkimustulosten mukaan ammatillisia tietoja ja taitoja pidettiin lähtökohtana terveyspalvelualan yrittäjyydelle, kun taas kaupalliset tiedot ja taidot tulivat tutkimuksissa usein esiin osaamispuutteiden kautta. Terveyspalvelualan yrittäjän havaittiin tarvitsevan vuorovaikutustaitoja sekä ammatti- että yrittäjäidentiteettinsä ilmentämiseksi. Potilaskeskeinen ajattelutapa ja suhtautuminen ammattitaitoon liiketoiminnan perustana oli ominaista terveyspalvelualan yrittäjille. Liiketoimintalähtöisen ajattelutavan ja yrittäjäroolin omaksuminen taas koettiin vieraaksi ja haasteelliseksi. Tämän kartoittavan katsauksen tulokset eivät ole yleistettävissä. Ne kuitenkin antavat suuntaa jatkotutkimukselle, jota tarvitaan yhä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samu Heinonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.