University of Oulu

”For me the most valuable thing was the culture shock...” : AIESEC Oulun ulkomaisten vapaaehtoisten minäpystyvyys ja maailmankansalaisuus 2010-luvun vapaaehtoistyöprojekteissa

Saved in:
Author: Tynkkynen, Minni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910313047
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tynkkynen, 2019
Publish Date: 2019-10-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Olen kandidaatintutkielmassani tarkastellut kvalitatiivisesti kansainvälisen, nuorisojohtoisen AIESEC-järjestön kolmen aikaisemman ulkomaisen vapaaehtoisen kokemuksia. Vapaaehtoistyöprojektit sijoittuivat Oulun paikallistoimikuntaan Suomessa, ja ne tapahtuivat 2010-luvun aikana.

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää mahdolliset positiiviset vaikutukset, jotka projektiin osallistumisella oli vapaaehtoisiin. Minua kiinnosti erityisesti se, miten vapaaehtoisten henkilökohtainen käsitys niin omasta minäpystyvyydestä, kuin maailmankansalaisuudestakin oli projektin myötä muotoutunut. Materiaali kerättiin teettämällä jokaisen kohdalla puolistrukturoitu ja temaattinen haastattelu, jonka jälkeen aineisto litteroitiin ja analysoitiin läpikotaisesti. Hyödynsin vapaaehtoisturismiin pohjautuvaa kirjallisuutta laajasti, josta esimerkkeinä toimivat Lyonsin ja muiden (2012) sekä Tornbergin (2016) teokset. Pyrin myös heijastelemaan yleisesti ilmiötä itse keräämääni aineistoon.

Tuloksena väittäisin, että kokemuksella tosiaan oli vaikutusta vapaaehtoisten näkemyksiin ja siihen, miten he käsittävät oman asemansa kansainvälisesti. Niin AIESEC Oulun ja muiden osapuolten tarjoaman tuen, alustavan kulttuurishokin, kuin muut ulkoiset ja sisäiset, päivittäisten rutiinien mukanaan tuomat haasteetkin läpikäytyään, kaikki vapaaehtoiset ilmaisivat mietiskelleensä itselleen tärkeitä ja hyödyllisiä asioita uudessa valossa — ja kokeneensa jopa asenteen muutoksia — pohjautuen vapaaehtoistyökokemukseensa AIESEC:n kautta.

Abstract

In my Bachelor’s thesis, I have investigated in a qualitative manner the personal experiences of three previous foreign volunteers of an international youth-led organization AIESEC. The volunteer projects took place by the local committee of Oulu, Finland during the 2010s.

The aim of this research was to reveal the possible contribution that the participation to these projects had on the volunteers, considering the formation of personal sense of both self-efficacy and world citizenship, and how that is being demonstrated today, according to their own wording. The data was collected through running half-structured, thematic interviews with the candidates, and later they were transcribed and analyzed thoroughly. I utilized the literature on volunteer tourism extensively, the work of Lyons et al. (2012) and Tornberg (2016) as examples and aimed for reflecting the general phenomenon and concepts in relation to the interview output received.

The results suggest that the experience did indeed have an impact on the perceptions of the volunteers and how they understand themselves on the global scale. On account of the well-established support provided by AIESEC Oulu and other parties involved, and having gone through the initial culture shock and other inner and outer challenges of the daily routine, the volunteers all expressed to have had important and beneficial reflections — even changes of attitude — based on their involvement in volunteer experience through AIESEC.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minni Tynkkynen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.