University of Oulu

Akselitiivistämisestä ja sulkuaineen käytöstä prosessiteollisuudessa

Saved in:
Author: Kanto, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911063057
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kanto, 2019
Publish Date: 2019-11-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia prosessiteollisuudessa käytettäviä akselitiivistimiä, joita ovat punostiivisteet sekä mekaaniset ja dynaamiset tiivisteet. Työssä keskityttiin kuvaamaan niiden ominaispiirteitä, käyttöön liittyviä haasteita ja sulkuaineen eli tiivisteveden käyttöä tiivistämisen tukena. Työssä pyrittiin myös selvittämään tiivistämisen merkitystä kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Tässä työssä tiivistämiseen perehdyttiin kirjallisuuden ja konkreettisen tehtaalla tapahtuvan havainnoinnin pohjalta. Kirjallisuuskatsaus koostuu kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjallisuudesta sekä verkkolähteistä. Työ tehtiin yhteistyössä Efora Oy:n kanssa Stora Enson sellutehtaalla Oulussa. Tämän työn perusteella voidaan todeta, että tiivisteveden käyttöä on mahdollista rajoittaa yksinkertaisilla toimenpiteillä, kuten lämpötilaohjatulla venttiilillä. Sulkuaineen käytön minimoinnilla saavutetaan merkittävästi hyötyjä niin taloudellisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta. Työssä saadut tulokset ovat yleistettävissä samankaltaisiin tiivistämistarpeisiin.

Shaft sealing and use of sealing liquid in process industry

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to research shaft seals which are used in process industry. The forms of shaft seals are stuffing box packing, mechanical seals and dynamic seals. The thesis focused on describing the characteristic of seals, the challenges related to their use and the use of sealing fluid as a support for sealing. The thesis also looked at the importance of sealing from a cost-effectiveness perspective.

In this thesis, sealing was researched based on literature and factory observation. The literature review consists of domestic and foreign literature and online sources. This project was done in cooperation with Efora Oy at the Stora Enso pulp mill in Oulu. Based on this work, it is possible to limit the use of sealing fluid by simple measures, such as a temperature-controlled valve. Minimizing the use of sealing fluid offers significant benefits both economically and operationally. The results obtained in the thesis can be generalized to similar sealing needs.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Kanto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.