University of Oulu

Kestävän kehityksen toteutuminen Suomen lukioissa opiskelijan näkökulmasta

Saved in:
Author: Piri, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911073065
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Piri, 2019
Publish Date: 2019-11-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Virranmäki, Eerika
Pellikka, Anne
Reviewer: Tukiainen, Helena
Virranmäki, Eerika
Description:

Tiivistelmä

Kestävän kehityksen katsotaan olevan yksi ihmiskunnan suurimpia haasteita ja koulutus on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Koulutuksen tulee vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin ja arvoihin. Lukion opetussuunnitelman arvoperustassa peräänkuulutetaan kestävän kehityksen olevan yhteinen ongelma. Sen tulee näkyä toimintakulttuurissa ja kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten kestävä kehitys näkyy lukioissa oppitunneilla ja toimintakulttuurissa opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan, miten opiskelijat toivovat kestävää kehitystä käsiteltävän. Huomionarvoista on myös se, millainen asenne opiskelijoilla on kestävää kehitystä kohtaan ja miten asenne vaikuttaa muihin vastauksiin.

Tutkielman aineisto on kerätty keväällä 2018 yhteistyössä kolmen eri lukion kanssa. Aineisto koostuu 449 opiskelijan kyselyvastauksesta ja kolmesta puolistrukturoidusta ryhmähaastattelusta, joissa jokaisessa oli neljä opiskelijaa. Kyselyaineiston avointen kysymysten vastaukset siirrettiin Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaan ja analysoitiin kvantifioimalla. Näin saadut luokat esitetään taulukkomuotoisina. Suljetut kysymykset analysoitiin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman avulla ja näin saatiin aikaan havainnollistavia kuvaajia. Litteroitu haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Tulokset osoittavat, että kestävä kehitys on edelleen luonnontieteelliseksi mielletty ongelma ja se näkyy eniten biologian ja maantieteen oppitunneilla. Muidenkin oppiaineiden oppitunneilla aihetta käsitellään lähinnä ympäristöllisistä näkökulmista. Toimintakulttuurissa kestävä kehitys ei selkeän enemmistön mielestä näy lainkaan. Opiskelijat toivovat kestävää kehitystä käsiteltävän uusista näkökulmista, mutta perinteisillä opetusmetodeilla. Lisäksi he haluaisivat oppia konkreettisia toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Opiskelijat pitävät kestävää kehitystä tärkeänä ja vastaajien asenteiden havaittiin vaikuttavan vastauksiin. Mitä tärkeämpänä opiskelija pitää kestävää kehitystä, sen paremmin hän osaa määritellä sen, havaitsee sen näkyvän lukioissa ja tuo esiin kehitysehdotuksia. Tutkielma osoittaa, ettei kestävä kehitys näy lukioissa odotetulla tavalla. Tähän ongelmaan tulisi vastata nykyistä tehokkaammalla suunnitelmallisuudella siitä, kenen vastuulla kestävän kehityksen mikäkin osa-alue on. Lisäksi kestävän kehityksen sisällyttäminen kaikkien aineiden opettajien koulutukseen ja täydennyskoulutukseen voisi edesauttaa tilannetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Piri, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.