University of Oulu

”Vain ajan kanssa voi ne säröt korjata” : adoptiovanhempien näkemyksiä kiintymyssuhteesta adoptiolapseen

Saved in:
Author: Myllymäki, Millariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 108
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911163099
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Myllymäki, 2019
Publish Date: 2019-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siira, Virva
Reviewer: Pinola, Timo
Siira, Virva
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa on tarkoitus tarkastella adoptiovanhempien kertomuksia heidän kiintymyssuhteestaan adoptiolapseensa. Kyseessä on narratiivinen tutkimus ja aineistona toimii adoptiovanhempien kanssa toteutetut haastattelut. Haastattelut on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksessa käsitellään ensin kiintymyssuhteen määritelmää ja sen kehitystä ja sitten siirrytään keskustelemaan vanhemmuudesta, adoptiovanhemmuudesta sekä kasvatustyyleistä sekä sanoittamaan vanhemmuuden sekä kiintymyssuhteen yhteyttä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla nostetaan esiin ne seikat, jotka määrittelevät adoptiovanhempien kiintymyssuhdetta adoptiolapsiin.

Kiintymyssuhteella on merkittävä vaikutus lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Turvallinen kiintymyssuhde on seurausta ensisijaisen hoitajan sensitiivisyydestä sekä responsiivisuudesta lapsen tarpeita kohtaan. Kiintymyssuhdemallien on ajateltu pysyvän yksilön mukana koko tämän elämän ajan ja siten myös aikuisten kiintymyssuhdemalleja on pyritty tutkimaan. Vanhemmat, joilla on taustallaan turvallinen kiintymyssuhde, ovat yleensä sensitiivisempiä sekä responsiivisempia lapsiaan kohtaan ja täten myös heidän lapsillaan on todennäköisemmin turvallinen kiintymyssuhde. He myös ennemmin valitsevat autoritatiivisen, eli lämpimän kasvatustyylin. Siksi vanhemman kiintymyssuhteella on merkitystä lapsi-vanhempi suhteelle.

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella vanhemmat kertoivat keskeisiksi tekijöiksi kiintymyssuhteessaan lapseensa viisi eri teemaa: lasten aiemmat hylkäämiskokemukset ja niiden merkitys lapsi-vanhempi suhteelle, turvallisuuden merkitys suhteessa, suhteen vahvistuminen yhteisen ajan ja kokemusten myötä, halu olla perhe yhdessä sekä lapsen tarpeiden ymmärtäminen. Vanhemmat tiedostivat lastensa aiemmat kokemukset instituutio-oloissa sekä hylkäämiskokemukset ja niiden merkityksellisyyden heidän suhteelleen. Tästä johtuen he korostivat turvallisuutta sekä luottamusta muodostaessaan kiintymyssuhdetta lapseensa. Vanhemmat olivat tehneet tietoisen päätöksen hakeutua adoptioprosessiin ja tulla perheeksi ja he pitivät tärkeänä viettää aikaa lapsensa kanssa ja sitä kautta tutustua häneen. Ajan kautta he uskoivat myös oppivansa tuntemaan lapsensa paremmin ja pystyivät vastaamaan lapsensa tarpeisiin välittömämmin.

Lapsen aiempien hylkäämiskokemusten merkitys, erityisesti deprivaatio eli hoivan puute, vaikutti lapsi-vanhempi suhteeseen. Vanhempien oma kiintymyssuhdetausta korostui tuloksissa, sillä he olivat sensitiivisiä lapsiaan kohtaan ja vastasivat heidän tarpeisiinsa nopeasti, ilman kehotusta. Kasvatuksessa he vaikuttivat suosivan autoritatiivista kasvatustyyliä, eli lämmintä vuorovaikutussuhdetta lapseensa.

Adoptive parents’ narratives on the attachment between them and their adopted child

Abstract

The goal of this master’s thesis is to explore the narratives of adoptive parents related to the attachment between them and their adopted children. This research uses a narrative approach and is based on the interviews conducted with four adoptive parents. The interviews have been analyzed using data-based content analysis. First, the research concentrates on attachment as understood by Harry Harlow, John Bowlby and Mary Ainsworth, all of whom have contributed significantly to the creation of the term. After that, the focus is drawn on parenting, adoptive parenting and parenting styles where it shifts to discuss the connections between attachment and parenting. Data-based content analysis is used to analyze the parents’ narratives in order to bring out the factors that determine the attachment between adoptive parents and their children.

Attachment has considerable effects on the child’s overall well-being. Secure attachment is achieved when the parent responds to the child’s need sensitively and effectively. Considering that the patterns of attachment secured in the early childhood are thought to stay with a person through one’s whole life, adult attachment has also been researched. Parents, who have a secure attachment, are more responsive and sensitive towards their children, which in turn helps the child to ensure a secure attachment to them. Secure parents are also more likely to choose authoritative, warm parenting styles when raising their child.

With the help of the content analysis, five major themes rose from the interviews with the parents: the effects of the child’s early abandonment experiences to parent-child relationship, the emphasis of security, strengthening the bond with the help of time and shared experiences, the desire to be a family and understanding the needs of the child. Parents were aware of the effects the child’s early experiences in the institution might have had on him and understood how these effects could be seen in their relationship. Due to this, they emphasized security and trust in their interviews. Parents had made a conscious decision to adopt and it was important to them to spend time with their children and to be a family together. With time, they understood their child better and were able to answer to her needs.

Child’s early experiences, especially deprivation during the time in the institution, influenced the child-parent relationship. Parents’ secure attachment contributed significantly to the relationship, because they were able to be more responsive and sensitive towards their child. They also endorsed authoritative parenting and therefore had a warm relationship with their child.

see all

Subjects:
Copyright information: © Millariina Myllymäki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.