University of Oulu

Monialainen yhteistyö lastentarhanopettajan arjessa : onnistunut yhteistyö subjektitieteellisesti tarkasteltuna

Saved in:
Author: Korvela, Taina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911163103
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Korvela, 2019
Publish Date: 2019-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Uitto, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee monialaista yhteistyötä lastentarhanopettajan arjen näkökulmasta onnistuneiden yhteistyökokemusten kautta. Subjektitieteellisen psykologian näkökulmasta kokemuksiin liittyvät subjektiiviset toimintaperusteet (kokemuksellisuus ja toiminta) voidaan nähdä hahmottuvan yhteiskunnallisesti tuotettujen toimintamahdollisuuksiin perustuvana. Näitä mahdollisuuksia sekä rajoituksia tutkielma pyrkii selvittämään.

Tämän tutkielman empiirinen tarkastelu lähtee liikkeelle arjen kokemuksesta pyrkien perustellun osallisuuden keinoin valottamaan sekä yksilöllisiä toimintaperusteita että arkeen kotoutuneita yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä rakenteita, jotka ovat edistäneet yhteistyötä tai ovat mahdollisesti esteenä. Kirjallisuusosio pyrkii avaamaan monialaisen yhteistyön yhteiskunnallisesti tuotettuja, kirjattuja toimintamahdollisuuksia ja velvoitteita lähtien liikkeelle varhaiskasvatus- ja opetuslain määräyksistä päätyen eräässä kunnassa paikallisesti sovittuihin ja kirjattuihin käytänteisiin.

Empiirinen tutkimusaineisto koostuu kahdeksasta kyselyvastauksesta ja yhdestä haastattelusta. Kyselyvastauksista rakennettiin osallisuuden analyysin avulla perustelumalleja, joita syvennettiin haastattelulla. Perustelumalli toimii analysointiyksikkönä jäsennettäessä kokemuksen yhteiskunnallista ja yhteisöllistä värittyneisyyttä.

Empiirisen aineiston perusteella monialainen yhteistyö tapahtuu usein palavereissa. Palavereiden onnistuminen oli keskeisessä asemassa onnistuneeksi koetussa yhteistyössä. Palavereiden onnistumisen kannalta nähtiin tärkeänä, että keskustelua käytiin edeltävästi ja että palaverissa oli oikeasti lapsen asiat tuntevat henkilöt. Lastentarhanopettajan näkökulmasta tarkasteltuna kyselyvastauksista hahmottui kolme teemaa: lapsen kehityksen tukeminen, lapsen kasvuolosuhteista nousseen huolen käsittely ja yhteistyö erityislastentarhanopettajan kanssa.

Kyselyvastauksista viidessä kahdeksasta kuvailtiin lastentarhanopettajan silmin onnistunutta yhteistyötä lapsen toiminnan kannalta. Näissä vastauksissa nousivat esiin lapsen onnistumisen kokemukset, ymmärretyksi ja osaksi ryhmää tuleminen sekä keskittymisen paraneminen.

Tutkimusaineiston perusteella yhteistyötä rajoittavia rakenteita olivat tiedonkulun tiukka sääntely sosiaalityöntekijöiden ja neuvolan suuntaan. Mahdollistavina rakenteina nähtiin lapset puheeksi -menetelmä, terapeuttien vierailu päiväkodissa sekä selkeä ja järkevä työnjako.

The multiprofessional collaboration in kindergarten teacher’s everyday life

Abstract

This study focused on experiences of kindergarten teachers about successful multiprofessional collaboration in teacher’s everyday life. The objective of this research is to create knowledge about practices in multiprofessional collaboration. The starting point of this study is the everyday experience of kindergarten teacher. Subject-oriented psychology provides a perspective to person’s subjective grounds for action also in everyday life. Person’s subjective grounds take shape through societally produced possibilities (both for action and experience)

This study uses the fabrics of grounds to explore the personal grounds and stances of kindergarten teachers, but also to explore the social and communal structures, which influences the everyday life of kindergarten and multiprofessional collaboration.

This study consists of two parts, literal and empirical. The aim of literal part is to describe the societal produced and written possibilities of action such as national laws and regulations, and locally agreed written practices in one commune. The empirical part includes survey (eight answers) and one interview. The fabrics of grounds was used as an analyzing unit in this study.

According to the survey data the multiprofessional collaboration happened in meetings. The success of the meetings played crucial role in successful collaboration. Those who surveyed thought it important that dialogue was started before the meetings and the persons who knew the child, were there in the meetings. Three themes arose from the survey: supporting child’s development, dealing the concern about home condition and collaboration with special education teacher.

This study was also interested in successful multiprofessional collaboration from child’s perspective, more accurately, how successful collaboration is seen in child’s everyday life from kindergarten teacher’s point of view. Five survey answers related to this. When child’s perspective of a successful collaboration was described in answers, the teachers highlighted child’s individual experience of success, child’s being understood and becoming involved with his group, and child’s better ability to concentrate.

According to research material there were restrictive structures in collaboration such as strict rules for communicating confidential information between kindergarten and social workers and child welfare clinic. There were also empowering structures like Let’s Talk about Children method, speech and occupational therapists’ visits to kindergarten and effective distribution of work.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taina Korvela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.