University of Oulu

Localization of multinational industrial investment projects

Saved in:
Author: Rankinen, Juha-Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911203117
Language: English
Published: Oulu : J.-A. Rankinen, 2019
Publish Date: 2019-11-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Kujala, Jaakko
Reviewer: Haapasalo, Harri
Kujala, Jaakko
Description:

Abstract

Industrial investment projects are large undertakings that form a complex network of different stakeholders and organizations. Studies show that albeit the enormous research and effort given to these projects, a large number of them are considered failures on many measures, and often face considerable unforeseen complications and costs. More recent studies have asserted one cause for this to be the lack of local knowledge and misunderstanding the local project environment. This brings us to the topic of localization, or the efforts to manage the local context of projects. While the need for understanding the local context and localization has been showcased in literature a priori, in the context of industrial investment projects, the research is scattered, conceptual understanding of localization distributed, and definition of localization in the discourse vague.

The purpose of this study is to research what localization is in the context of multinational industrial investment projects. To support this purpose, the following research questions were chosen:

— How to define localization in the context of multinational industrial investment projects?

— What are the key elements of localization in multinational industrial investment projects?

— What are the key objectives of localization in multinational industrial investment projects?

To expand the conceptualization of localization in the context of industrial investment projects and to answer these research questions, literature review and empirical research were conducted. The literature review constructs a theoretical foundation for localization and forms a basis for empirical research. Empirical research was conducted to expand literature findings and to identify the key elements of localization. Combining the findings of literature review and empirical research, localization was defined, and its key objectives described. Localization was defined as “the management of activities carried out to establish an understanding of the local context and its pressures on industrial investment project, with an objective of decreasing uncertainty and identifying opportunities, and the means how these objectives will be accomplished.”

The key elements of localization are the most important elements to be considered in managing multinational industrial investment projects. Eighteen key elements were identified from the vast spectrum of local elements found in case interviews.

The key objective of localization is to support the existing processes of the multinational industrial investment project. Localization was found not to be an independent process, but rather a tool or method to support stages of the industrial investment project. Key objectives and activities of localization are presented for each stage of industrial investment project.

The findings of this study expand the knowledge on the localization of multinational industrial projects by defining the localization, describing its elements, identifying the key elements of localization in industrial investment projects, and examining the key objectives of localization in the given context. This study contributes to the literature by defining and describing the localization of multinational industrial investment projects and gives managerial implications on how localization should be approached in practice of managing multinational industrial investment projects.

Monikansallisten teollisten investointiprojektien lokalisointi

Tiivistelmä

Teolliset investointiprojektit ovat suuria hankkeita, jotka muodostavat monitahoisen sidosryhmäverkoston. Huolimatta tutkimuksen runsaudesta ja hankkeisiin panostuksesta, tilastot ja aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että useat suuret teolliset investointiprojektit epäonnistuvat monilla tehokkuuden mittareilla, ja kohtaavat odottamattomia ongelmia ja kustannusylityksiä. Viimeaikainen tutkimus on osoittanut vähäisen projektiympäristön paikallisuuden tuntemuksen olevan yksi juurisyy näihin ongelmiin. Paikallisen kontekstin hallinnalla, eli lokalisaatiolla, pyritään selittämään ja ratkaisemaan näitä ongelmia. Vaikka paikallisen kontekstin hallinnan merkitystä ja lokalisaatiota on tutkittu aiemmin, on monikansallisten teollisten investointiprojektien kontekstissa aiempi tutkimus hajanaista, konseptuaalinen ymmärrys epäselvää sekä määrittelemätöntä.

Tämän tutkimuksen tavoite on selittää, mitä lokalisointi on monikansallisten teollisten investointiprojektien yhteydessä. Tukeakseen tätä tavoitetta, tutkimuskysymyksiksi valittiin seuraavat:

— Kuinka määritellä lokalisaatio monikansallisten teollisten investointiprojektien yhteydessä?

— Mitkä ovat lokalisaation keskeiset osatekijät monikansallisissa teollisissa investointiprojekteissa?

— Mitkä ovat lokalisaation keskeiset tavoitteet monikansallisissa teollisissa investointiprojekteissa?

Laajentaakseen lokalisaation käsitteellistämistä teollisten investointiprojektien yhteydessä ja vastatakseen näihin tutkimuskysymyksiin, kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tutkimus suoritettiin. Kirjallisuuskatsaus muodostaa teoreettisen perustan lokalisaatiolle ja luo pohjan empiiriselle tutkimukselle. Empiirinen tutkimus suoritettiin laajentaakseen kirjallisuuden tutkimustuloksia ja tunnistaakseen lokalisaation keskeiset osatekijät monikansallisissa teollisissa investointiprojekteissa. Yhdistämällä aikaisemman kirjallisuuden tutkimustuloksia empiirisen tutkimuksen kanssa, määritelmä lokalisaatiolle luotiin ja lokalisaation keskeiset tavoitteet tunnistettiin. Lokalisaatio määriteltiin seuraavasti: ”niiden toimenpiteiden hallinta, joilla luodaan ymmärrys paikallisesta kontekstista ja sen vaikutuksista teolliseen investointiprojektiin, ja minkä tavoitteena on pyrkiä vähentämään epävarmuutta ja tunnistamaan mahdollisuudet, sekä menettelytavat, joilla nämä tavoitteet saavutetaan”.

Lokalisaation keskeiset osatekijät ovat tärkeimpiä osatekijöitä ottaa huomioon monikansallisten teollisten investointiprojektien hallinnassa. Kahdeksantoista keskeisintä lokalisaation osatekijää tunnistettiin empiirisessä tutkimuksessa järjestetyistä haastatteluista. Lokalisaation keskeinen tavoite on tukea monikansallisen teollisen investointiprojektien eri vaiheita. Lokalisaatio ei ole itsenäinen prosessi, vaan ennemminkin menetelmä tai ajatusmaailma, joka tukee teollisen investointiprojektin eri vaiheita. Lokalisaation keskeiset tavoitteet esitettiin investointiprojektin eri vaiheissa.

Tämän tutkimuksen tulokset laajentavat käsitystä monikansallisten teollisten investointiprojektien lokalisoinnista määrittelemällä lokalisaatiota, kuvaamalla sen osatekijöitä, tunnistamalla teollisen investointiprojektin lokalisaation keskeiset osatekijät ja määrittelemällä lokalisaation keskeiset tavoitteet teollisissa investointiprojekteissa. Tämä tutkielma laajentaa käsitystä lokalisaatiosta määrittelemällä ja kuvaamalla sitä teollisten investointiprojektien kontekstissa ja antaa suosituksia, kuinka lokalisaatiota tulisi käsitellä monikansallisten teollisten investointiprojektien johtamisessa.—

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha-Antti Rankinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.