University of Oulu

Stakeholders of product management in case companies

Saved in:
Author: Galdos Palomino, Claudia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911213118
Language: English
Published: Oulu : C. Galdos Palomino, 2019
Publish Date: 2019-11-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Härkönen, Janne
Reviewer: Haapasalo, Harri
Härkönen, Janne
Description:

Abstract

In the current markets, the demand for new products and services have emerged as a consequence of globalization and with it, a healthy competition for market shares and product positioning arise, which have led to technological innovation of products and services. The companies are in a constant search to achieve the maximization of their profits and for that, they have adapted different measures that will improve the development of their current products and the new ones. Product Management comprises the matters related to the proficiency of the product development through the lifecycle of a product. Product Managers are responsible for several processes that encompasses not only matters directed to the product itself but also related to different functions in a company and the management of the product portfolio. Each company possess a unique set of stakeholders which complements the activities of the product managers.

The aim of this Master’s Thesis research is to analyze the practices of Product Management in seven case companies and how the identification of the stakeholders that are part of the daily activities of a Product Manager can improve their role. Within this research study, three research questions were set to encompass the objectives and scope which are:

1. How can the stakeholders be analyzed in product management?

2. Who are the key stakeholders of product management in the case companies?

3. What is the development approach for product management in the Small Medium Enterprises (SMEs)?

The research review literature related to Product Management which emphasized New Product Development (NPD), Product Portfolio Management (PPM) and Stakeholder Approach which delve with Stakeholder Management and Stakeholder Theory related to the Identification, Classification and Salience assessment of the stakeholders. The study discusses the role of the Product Managers and how the identification of stakeholders in the seven case companies is carried out. The results of the research indicate that among the Finnish companies a thorough process of the identification of the Stakeholders of Product Management has not been extended as a common practice. Additionally, the key stakeholders of the Case Companies have been identified as well as the active role of a Product Manager.

This research study provides an extensive review of the literature and the key elements to construct a framework based on the Product Management activities which emphasizes the Stakeholder Identification, Classification and Salience assessment that leads to the correct management of the stakeholders in the companies. Salience in the Product Management Stakeholders is a subject that should be researched further.

Tiivistelmä

Globalisaation myötä uusien tuotteiden ja palveluiden kysyntä nykyisillä markkinoilla on kasvanut. Se on synnyttänyt tervettä kilpailua markkinaosuuksista ja tuotteiden asemoinnista, joka puolestaan on johtanut tuotteiden ja palveluiden teknologiseen innovointiin. Yritykset etsivät jatkuvasti keinoja tuloksen maksimointiin parantamalla nykyisten ja uusien tuotteiden kehittämistä eri tavoin. Tuotehallinta käsittää tuotekehitykseen liittyvän osaamiseen koko tuotteen elinkaaren ajan. Tuotepäälliköt ovat vastuussa useista prosesseista, jotka liittyvät tuotteiden lisäksi myös muihin yrityksen prosesseihin ja tuoteportfolion hallintaan. Sidosryhmien vaikutus tuotepäällikön tehtäviin on yrityskohtaista.

Tämän diplomityön tavoitteena on analysoida tuotehallinnan käytäntöjä seitsemässä case-yrityksessä ja selvittää miten tuotepäällikön päivittäisiin tehtäviin kuuluvaa sidosryhmien tunnistamista voidaan kehittää. Tutkimukselle on asetettu kolme tutkimuskysymystä, joiden avulla selvitetään:

1. Miten tuotehallinnan sidosryhmiä analysoidaan?

2. Mitkä ovat tuotehallinnan tärkeimpiä sidosryhmiä case-yrityksissä?

3. Mikä on pienten ja keskisuurten yritysten tuotehallinnan kehitysmalli?

Tuotehallintaan liittyvässä kirjallisuuskatsauksessa korostuu uusien tuotteiden tuotekehitys (NPD), tuoteportfolion hallinta (PPM) ja Stakeholder Approach, joka paneutuu sidosryhmien hallintaan ja sidosryhmäteoriaan liittyen sidosryhmien tunnistamiseen, luokitteluun ja niiden tärkeyden arviointiin. Tutkimus käsittelee tuotepäällikön roolia ja sitä, miten sidosryhmien identifiointia toteutetaan seitsemässä case-yrityksessä. Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisissa yrityksissä tuotehallinnan sidosryhmien tunnistamiseen ei ole yleiseksi laajentunutta käytäntöä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että case-yritykset ovat tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmät ja ymmärtäneet tuotepäällikön roolin.

Tämä tutkimus esittää laajan katsauksen kirjallisuuteen ja tärkeimmät elementit tuotehallinnan tehtävien viitekehyksen rakentamiseen, joka korostaa sidosryhmien tunnistamista ja luokittelua sekä niiden tärkeyden arviointia, joiden avulla sidosryhmiä voidaan hallita oikein yrityksissä. Jatkotutkimusaiheeksi tunnistetaan tuotannon sidosryhmien tärkeys, jota tulisi tutkia edelleen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Claudia Galdos Palomino, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.