University of Oulu

”Raskaaksi alkaa käydä tämä sota” : talvi- ja jatkosodan kokemukset Pentti Tuikkalan päiväkirjoissa

Saved in:
Author: Tuikkala, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 127
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911213130
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tuikkala, 2019
Publish Date: 2019-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Reviewer: Vehkalahti, Kaisa
Kinnunen, Tiina
Kleemola, Olli
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on talvi- ja jatkosodassa taistelleen nuoren suomalaisen upseerin ja tulevan opettajan päiväkirjoihinsa taltioima kuvaus kokemuksistaan. Hän koki sotaa etulinjassa ja sen takana, haavoittuneena sotasairaalassa ja lopulta kotirintamalla. Tutkimukseni päälähteinä toimivat Pentti Tuikkalan seitsemän päiväkirjaa sekä niitä täydentävät irralliset tekstit, joita on yhteensä 12 sivua. Lähteet ovat Tuikkalan suvun yksityisarkistosta. Täydennän päälähteiden aukkoja hänen sodanaikaisten yksikköjensä sotapäiväkirjoista. Tarkoitukseni on lisätä ääneni suomalaisen kokemushistorian tutkimuksen joukkoon syventäen ymmärrystämme suomalaisen nyky-yhteiskunnan taustasta.

Tutkin lähdemateriaalini sisältämää sotien kuvausta, ilmaisuja, kirjoittajan tuntemuksia ja lähteistä välittyvää tunnemaailmaa. Tutkin kuinka avoimesti Pentti Tuikkalan päiväkirjoissa kuvataan sotaa ja mitkä seikat nousevat toiston kautta esille tärkeinä osina sota-ajan arkea. Selvitän myös nouseeko lähteistä esiin joitain erityisiä hänen henkistä ja fyysistä jaksamistaan edesauttaneita tekijöitä. Merkittävänä osana sotakokemusta ja erityisesti sodalle merkityksen antavana seikkana tutkin myös kuinka lähdemateriaalissa käsitellään isänmaallisuutta. Lopuksi vertaan eri vaiheissa sotia kirjoitettuja päiväkirjamerkintöjä toisiinsa. Tarkoitukseni on näin selvittää mahdollinen muutos Pentti Tuikkalan tavassa käsitellä ja muistiinmerkata sota-ajan kokemuksiaan.

Tämä ruohonjuuritason kokemushistoriallinen tutkimus päiväkirjalähteistä asettuu mikrohistoriallisen tutkimuksen piiriin. Tarkastelen lähdeaineistoani laadullisen ja osittain narratiivitutkimuksen metodein. Tutkimukseni etenee kronologisesti päiväkirjojen alusta loppuun, mutta kronologian sisällä käsittelen myös pienempiä kokonaisuuksia temaattisesti. Nämä pienemmät temaattiset kokonaisuudet nivoutuvat osaksi kronologista kokonaisuutta jonkin niihin keskeisesti liittyvän päiväkirjamerkinnän kautta.

Pentti Tuikkalan päiväkirjatekstit ovat hyvin asialinjaisia. Tämän vuoksi niissä korostuvat tunteelliset ilmaisut sekä merkittävät kokemukset. Toisto luo selvää kuvaa arjen rutiineista rintamalla ja sen takana. Kokemukset taisteluista ja kuoleman kohtaaminen nousevat vahvasti esiin poikkeuksina jatkuvan epävarmuuden ohella hänen teksteistään. Myös erilaiset sodassa jaksamaan auttaneet tekijät, esimerkiksi rintamatoveruus ja toimiva kirjeenvaihto, tulevat hyvin esille. Pentti Tuikkala asetti kokemansa sodan hyvin selvään isänmaallisen historiallisen tehtävän ja hyväksyttävien uhrausten kontekstiin, heijastellen sotien aikaista kansankunnan oikeistopiireissä vallinnutta käsitystä. Näiden eri aihealueiden painotukset vaihtelevat teksteissä Pentti Tuikkalan tilanteen mukaan. Suurin osa rintamalla käytetystä retoriikasta katosi tai muuttui hänen haavoittumisensa myötä. Hänen kotirintaman tekstinsä ovat rintamalla ja sotasairaalassa kirjoitettuihin verrattuna hyvin irrallinen ja hajanainen kokonaisuus. Siirtyminen kriisipäiväkirjan pidosta arkisen päiväkirjan kirjoittamiseen ei onnistunut, vaan hänen tekstinsä muuttuivat hajanaisemmiksi ja irrallisemmiksi sotien edetessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Tuikkala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.