University of Oulu

Hoitotyön opiskelijoiden osaamisen kehittyminen opetusmoduulissa

Saved in:
Author: Pakkala, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911213132
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pakkala, 2019
Publish Date: 2019-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juntunen, Jonna
Rajala, Mira
Reviewer: Kuivila, Heli-Maria
Juntunen, Jonna
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hoitotyön opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä verraten opetusmoduulina toteutettua ja perinteisellä tavalla toteutettua ohjattua harjoittelua. Osaamisen kehittymistä tutkittiin kuuden eri osaamiskompetenssin näkökulmasta, jotka olivat auttaminen, opettaminen ja ohjaaminen, tarkkailutehtävät, tilannehallinta, hoitotoimien hallinta ja työrooli. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu opetusmoduulin suotuisat vaikutukset opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen. Opetusmoduulimallilla on myös helpompi järjestää isolle opiskelijamäärälle ohjatun harjoittelun paikka.

Yliopistosairaalan medisiinisen tulosalueen vuodeosastolle perustettiin opetusmoduuli ja aloitettiin opetusmoduulin pilotointivaihe vuonna 2015–2016. Tutkimusaineiston kerääminen aloitettiin syksyllä 2015 ja lopetettiin joulukuussa 2017. Osa tutkimuksessa mukana olleista suoritti ohjatun harjoittelun perinteisellä mallilla ja osa opetusmoduulissa. Aineisto kerättiin Nurse Competence Scale -mittarilla yliopistosairaalan eräillä vuodeosastoilla ja poliklinikoilla opiskelleilta hoitotyön opiskelijoilta kyselylomakkeella (n=48). Aineisto analysoitiin tilastotieteen menetelmin parittaisella t-testillä, Mann-Whitney U:n testillä sekä reliabiliteetti varmistettiin Cronbachin alfalla.

Tulokset paranivat molemmissa ryhmissä ohjatun harjoittelun jälkeen. Opetusmoduulissa suoritetussa ohjatussa harjoittelussa opiskelijoiden osaaminen kuitenkin parani enemmän kuin perinteisessä ohjatussa harjoittelussa kaikissa tässä tutkimuksissa käsitellyissä kompetensseissa. Opetusmoduulin tulokset olivat kaikissa tähän tutkimukseen otetuissa kompetensseissa myös tilastollisesti merkitsevät. Opetusmoduulina suoritettu ohjattu harjoittelu parantaa myös tämän tutkimuksen perusteella hoitotyön opiskelijoiden osaamista, vaikkakin opiskelijan osaamisen voidaan olettaa paranevan ohjatun harjoittelun myötä lähes aina lähtötilanteeseen verrattuna.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Pakkala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.