University of Oulu

Joensuun kauppahalli

Saved in:
Author: Mutanen, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 33.8 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911223161
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mutanen, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on suunnitelmapainotteinen työ, jossa esitän oman ehdotukseni Joensuun uudeksi kauppahalliksi. Joensuun edellinen kauppahalli purettiin torin etelälaidalta vuonna 2016. Purkamispäätöksestä lähtien olen seurannut keskusteluja siitä, tuleeko Joensuun torilla olemaan tulevaisuudessa kauppahallia vai ei. Olen itse Joensuusta kotoisin ja asunut siellä valtaosan elämästäni. Oma kiinnostukseni ja hankkeen ajankohtaisuus johti minut valitsemaan kyseisen aiheen diplomityökseni. Työ perustuu todelliseen tulevaan hankkeeseen, mutta se on tehty täysin riippumattomasti muista tahoista.

Diplomityöni koostuu kirjallisesta selostusosasta ja kauppahallin suunnitelmasta. Kirjallisessa osassa käyn läpi yleisesti Suomen kauppahallien historiaa ja pohdin kauppahallien merkitystä kaupungeille ja sen asukkaille. Keskityn eritysesti Joensuun vanhoihin kauppahalleihin, joita on ollut kaiken kaikkiaan kaksi. Teen myös tilannekatsauksen siitä, mitä Joensuun torilla on lähivuosina tapahtunut ja missä vaiheessa kauppahallihanke on.

Toisessa osassa esittelen kauppahallisuunnitelmani. Esitän suunnitelmassani ideoita, kuinka kauppahallin sijoituspaikan tuomia haasteita voisi ratkaista, sekä uudenlaisen kauppahallikonseptin, jossa kauppahalli koostuu kahdesta erillisestä palveluiltaan eriävästä osasta. Tämän ansiosta kauppahallin palveluaikaa voidaan jakaa portaittaisesti ja rakennus pysyy aktiivisena varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan saakka. Suunnitelmassa olen pyrkinyt huomioimaan Joensuun historian, torin alueen nykytilan, sen ympäristön sekä kauppahalli toiminnan nykytarpeet.

Joensuu market hall

Abstract

My master’s thesis is a design oriented work, where I present my proposal for a new market hall to city of Joensuu. The previous market hall was demolished from the south side of the market square in 2016. Since then I have followed the discussions on whether ther will be market hall or not in Joensuu market place in the future. I am from Joensuu and have lived there most of my life. My own interest and the topicality of the project led me to choose this topic for my thesis. The work is based on a real future project, but it has been done in complitely independence from others.

My thesis consists of a written commentary and a design of the market hall. In the written part I will go over the history of Finnish market halls and discuss their importance for the cities and their inhabitants. I focus especially on the two old market halls of Joensuu. I also review what has happened in the Joensuu Marketplace in the past few years and what is the current state of it.

In the second part, I will present my market hall design. I present ideas on how to solve the challenges posed by the location of the market hall and a new concept for the market hall, where it is divided in two distinct parts. This allows the hall’s service hours to be staggered and the building to remain active from early morning until late at night. In the design I have tried to take into account the history of Joensuu, ​​the current state of the square area, as well as modern needs of the contemporary market hall.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Mutanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.