University of Oulu

Pedagoginen dokumentointi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 oppimisen näkökulmasta

Saved in:
Author: Airas, Eveliina1; Jussila, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911263183
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Airas; H. Jussila, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma toteutettiin laadullisen tutkimuksen tavoin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella pedagogista dokumentointia teoreettisesta tulokulmasta käsin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 velvoittaa toteuttamaan pedagogista dokumentointia osana pedagogista toimintaa. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltaista tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta, jonka avulla suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Aiheen ajankohtaisuuden ja yhteiskunnallisen merkittävyyden lisäksi aiheen valinnan taustalla vaikuttaa oma ammatillinen kiinnostuksemme. Haluamme tulevina varhaiskasvatuksen opettajina ymmärtää pedagogisen dokumentoinnin merkityksen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa.

Pedagogista dokumentointia koskevaa suomalaista tutkimusta on tehty vähän. Sen vuoksi on perusteltua tutkia aihetta lisää. Tutkielmalle asetettiin kolme tehtävää: 1. Mikä vaikutus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 oppimiskäsityksellä on pedagogisessa dokumentoinnissa? 2. Miten pedagoginen dokumentointi on muotoutunut? 3. Minkälainen on pedagogisen dokumentoinnin prosessi?

Ensimmäiseksi tutkielma osoittaa, että käsitys oppimisesta on pedagogiikan perustana, joten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 oppimiskäsitys ohjaa myös pedagogisen dokumentoinnin prosessia, tavoitteita ja menetelmiä. Lisäksi tutkielma osoittaa, että reggiolaisesta traditiosta noussut dokumentointi muotoutui ruotsalaisen tutkijaryhmän vaikutuksesta pedagogisen dokumentoinnin käsitteeksi ja käytännön menetelmäksi se muotoutui reggiolaisuudessa. Kolmanneksi tutkielma osoittaa pedagogisen dokumentoinnin muodostavan havainnoinnin, dokumentoinnin ja reflektoinnin kehämäisen prosessin, jossa kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 edellytetään pedagogisen dokumentoinnin toteuttamista, joka tarkoittaa samalla muutosta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Menetelmä etsii osaksi vielä paikkaansa suomalaisen varhaiskasvatuksen kentällä eikä dokumentoinnin pedagogisia mahdollisuuksia osata useinkaan hyödyntää. Vaikka Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 luo toiminnan toteuttamiselle pohjan, jää lopulta varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulle päätös siitä, miten pedagogista dokumentointia toteutetaan käytännössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Airas; Heidi Jussila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.