University of Oulu

Future English teachers’ perspectives on the impact of motivation on learning a foreign language

Saved in:
Author: Paljakka, Petra1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911283201
Language: English
Published: Oulu : P. Paljakka, 2019
Publish Date: 2019-11-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines the impact of motivation to the learning process and what the teacher can do to affect the motivation levels of their students. The research is done with qualitative methods using semi-structured interviews. English teacher students were interviewed on how they view the impact of motivation in language learning and what they think the teacher can do to motivate their students. The interviews were recorded and then transcribed. The data was analysed using an inductive thematic analysis. The analysis indicates that the participants recognised the importance of motivation in language learning. The teacher can have a positive or negative effect to the motivation levels of the students. The different aspects that can influence motivation that came up in the interviews and are discussed in this research paper are the teacher’s personality and attitude, the activities during the lessons and the role of the students.

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö tarkastelee motivaation vaikutusta oppimisprosessiin ja sitä, miten opettaja voi vaikuttaa oppilaidensa motivaatiotasoon. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää teemahaastattelujen muodossa. Englannin opettajaopiskelijoita haastateltiin siitä, miten he kokevat motivaation vaikuttavan kielen oppimiseen ja, miten he ajattelevat opettajan voivan parantaa oppilaiden motivaatiota. Haastattelut nauhoitettiin ja sittemmin litteroitiin. Data analysoitiin käyttämällä induktiivista temaattista analyysiä. Analyysi osoittaa, että osallistujat tunnistavat motivaation tärkeyden kielen oppimisessa. Opettajalla voi olla joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoihin. Opettajan persoonallisuus ja suhtautuminen, oppituntien aktiviteetit sekä oppilaan rooli ovat eri asioita, jotka voivat vaikuttaa motivaatioon ja tulivat ilmi haastatteluissa. Nämä ovat asioita, joita tarkastellaan tässä tutkimuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Petra Paljakka, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.