University of Oulu

Skoutti tulee westistä! : an analysis of anglicisms in the context of video games

Saved in:
Author: Kivilompolo, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912123253
Language: English
Published: Oulu : M. Kivilompolo, 2019
Publish Date: 2019-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Siromaa, Maarit
Keisanen, Tiina
Description:

Abstract

The purpose of this study is to present an overview of two concepts: language borrowing, in which a language borrows a concept from another language and completely assimilates it into itself and codeswitching, in which a multilingual speaker temporarily switches into another language to express themselves better than they could in the primary language of the contact situation. The study is based on data gathered from the conversations of two Finnish boys aged 16 and 14 over a period of a month as they are playing video games with either each other or with other Finnish speakers. As a result approximately 12 hours of spoken Finnish has been analyzed for foreign elements, which then have been written down and analyzed in the context of both borrowing and codeswitching. In order to properly understand the motives of the players in question, interviews were conducted to establish some of the reasons for their linguistic choices.

The traditional viewpoint regarding these subjects considers borrowing and codeswitching separate, with recent research texts suggesting that they may simply be differing parts of a continuum. As Finnish and English are part of very different language families and do not share a very long history of influence between each other, the aim of this study was to fill an apparent void in research between these two specific languages and to build a continuum between these two concepts.

Finnish is a morphologically rich language, and as such morphologically assimilates practically all English elements that it encounters. If a sentence was spoken in Finnish, practically all of the codeswitches exhibited a degree of assimilation. The study compares the differences in the level of phonological, syntactical and morphological assimilation of anglicisms and attempts to combine these observations with answers from the interviews.

The results of the study verify some of the theoretical concepts while simultaneously proving that in the context of Finnish and English borrowing and codeswitching share common elements and can be considered to exist on a continuum rather than being two separate subjects. A model of this continuum as seen by the author is presented at the end of the study, accompanied by examples from the data.

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia kahta kontaktilingvistiikan käsitettä: kielen lainaamista sekä koodinvaihtoa. Kielen lainaamisessa vieraan kielen elementti sulautetaan puhujan käyttämään kieleen, jolloin sitä kohdellaan kuten kielen omia elementtejä. Koodinvaihdossa puolestaan puhuja vaihtaa hetkellisesti käyttämäänsä kieltä välittääkseen ylimääräistä informaatiota tai merkitystä mihin tilanteen pääkieli ei välttämättä pystyisi.

Tämän tutkielman aineisto on kerätty kahden pojan keskusteluista, mitkä on käyty videopelien lomassa. Iältään pojat ovat 14 sekä 16 vuotta ja molemmat puhuvat äidinkielenään suomea. Yhteensä noin kahdentoista tunnin pituisista nauhoituksista on kerätty englannin kielestä peräisin olevat ilmaisut, jonka jälkeen niitä on analysoitu sekä lainaamisen että koodinvaihdon näkökulmista. Lisäksi pelaajia haastateltiin heidän tekemiensä valintoja koskien, jotta olisi mahdollista muodostaa johtopäätöksiä erilaisista lainaustilanteista.

Perinteisen näkökulman mukaan koodinvaihto ja lainaaminen eroavat toisistaan, mutta uudemmat tutkimukset pohtivat mahdollisuutta näiden keskinäiseen jatkumoon. Koska suomen ja englannin kielten yhteinen historia on suhteellisen tuore, eikä vastaavanlaista tutkimusta vaikuta löytyvän suuressa mittakaavassa, tämän tutkielman tavoite on täyttää tämä aukko ja tarjota näkökulma näiden kahden kielten vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisäksi muodostaa teoria edellä mainitusta jatkumosta.

Suomen sijapäätteet tekevät kielestä vahvasti sulauttavan, joka muokkaa käytännössä jokaista englannin kielestä peräisin olevaa elementtiä jollain tapaa. Tämän takia tutkimuksen kysymykseksi muodostui, miten lainaamisen ja koodinvaihdon eroja voidaan luokitella. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen vertailemalla fonologisia, syntaktisia ja morfologisia eroja englantilaisperäisien sanaluokkien, kuten esimerkiksi substantiivien, adjektiivien ja verbien välillä.

Tutkielman tulokset vahvistavat joitakin lähdemateriaalin olettamuksista sekä samanaikaisesti todistavat koodinvaihdon ja lainaamisen välillä olevan jatkumon suomen ja englannin kielien osalta. Tutkielman loppuosassa on esitetty kirjoittajan näkemys tämän jatkumon koostumuksesta esimerkkien kera.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Kivilompolo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.