University of Oulu

Growth management in micro-enterprises

Saved in:
Author: Virkkala, Peetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.7 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183291
Language: English
Published: Oulu : P. Virkkala, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Hänninen, Kai
Reviewer: Kujala, Jaakko
Hänninen, Kai
Description:

Abstract

The goal of the thesis is to form a micro-enterprise-focused business maturity model which can later be used in the SoloENTRE project to develop digital tools and new services for micro-entrepreneurs. This goal is fulfilled by using research data collected through a business maturity and growth management chapter, and systematic literature review, which follows the systematic research methodology defined in the thesis.

The goal of the business maturity and growth management chapter was to get an understanding of maturity models, business growth management and micro-enterprise growth management. This goal was fulfilled in the thesis, and conclusions were made from the business maturity and growth management chapter. The goal of the systematic literature review was to understand what kind of growth and business maturity models are presented in the literature. This goal was fulfilled by identifying 25 articles through the systematic literature review, which were then reviewed, and conclusions were made out of them.

Conclusions made from the business maturity and growth management chapter and the systematic literature review results were then used to form the micro-enterprise maturity model roadmap which was then followed to build the micro-enterprise maturity model structure. The micro-enterprise maturity roadmap is split into four steps, each with questions to be answered by the model creator. The roadmap can be applied to different business areas to build different kinds of maturity models.

According to the findings from the systematic literature review, the creation of the micro-enterprise maturity model structure was narrowed to be the goal of the thesis. The micro-enterprise maturity model structure is a five-level matrix structure, which has three key areas: customer relations, human resources, and operations which all have their own performance indicators. The structure is used in future in the SoloENTRE project to create a micro-enterprise maturity model questionnaire, method, and tool which can be used to develop new digital tools and new services for micro-entrepreneurs.

Kasvunhallinta mikroyrityksissä

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena on muodostaa mikroyritys-keskeinen liiketoiminnan kypsyysmalli, jota voidaan myöhemmin käyttää SoloENTRE -projektissa uusien digitaalisten työkalujen ja uusien palveluiden kehittämisessä mikroyrittäjille. Tähän tavoitteeseen päästään käyttämällä tutkimustietoa, joka on kerätty liiketoimintakypsyys ja kasvunhallinta luvun sekä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta, joka seuraa diplomityössä määriteltyä systemaattista tutkimusmetodologiaa.

Liiketoimintakypsyys ja kasvunhallinta luvun tavoitteena oli saada ymmärrys kypsyysmalleista, liiketoiminnan kasvun hallinasta sekä mikroyritysten kasvunhallinnasta. Tämä tavoite täytettiin diplomityössä ja liiketoimintakypsyys ja kasvunhallinta luvun tuloksista tehtiin johtopäätökset. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli ymmärtää millaisia kasvun ja liiketoiminnan kypsyysmalleja esiintyy kirjallisuudesta. Tämä tavoite täytettiin tunnistamalla 25 artikkelia systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, jotka sitten luettiin läpi ja joista sitten tehtiin johtopäätökset.

Johtopäätöksiä, jotka tehtiin liiketoimintakypsyys ja kasvunhallinta luvussa ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksista hyödynnettiin uuden mikroyrityskeskeisen kypsyysmallietenemissuunnitelman luomiseksi, jota sitten seurattiin mikroyritys kypsyysmallistruktuurin rakentamiseksi. Mikroyrityskeskeisen kypsyysmallietenemissuunnitelma jakaantuu neljään vaiheeseen, joista jokainen sisältää kysymyksiä joihin mallin luoja vastaa. Tätä kypsyysmallietenemissuunnitelma voidaan soveltaa eri liiketoiminta-alueilla erityyppisten kypsyysmallien rakentamiseksi.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella, työn tavoite rajattiin mikroyritys kypsyysmallistruktuurin rakentamiseen. Mikroyritys kypsyysmallistruktuuri on viisitasoinen struktuuri, jolla on kolme avainaluetta: asiakassuhteet, henkilöstöhallinto sekä toiminnot, joilla kaikilla on omat tulosindikaattorinsa. Kypsyysmallistruktuuria käytetään tulevaisuudessa SoloENTRE -projektissa mikroyritys kypsyysmallikyselyn, -menetelmä sekä -työkalun luonnissa, joita voidaan käyttää digitaalisten työkalujen ja uusien palveluiden kehittämisessä mikroyrittäjille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Peetu Virkkala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.