University of Oulu

Environmental impact related to electricity production : comparision of Finland and Sweden

Saved in:
Author: Amazdo, Salla-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183292
Language: English
Published: Oulu : S.-M. Amazdo, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Environmental issues have been on the topic lately. Particular attention is paid to emissions which cause global warming. Electricity production causes significant amount of emissions. Therefore, switching to cleaner production is environmentally beneficial. None of the methods are fully clean but emissions are low in some production modes. These include such methods as electricity produced by the sun and wind, as well as nuclear energy. Fossil fuel resources are in short supply. For that reason, it is important to produce electricity from such renewable sources as wind-, solar- and bioenergy plants.

Electricity production and consumption occur simultaneously. For that reason, electricity production should match with consumption. Some of the electricity production methods depends on the weather and its sometimes unavailable. Electricity production and consumption is balanced by reserve power plants, like hydro power and imported electricity. Therefore, the electricity coming from the outlet is mixed electricity which contains electricity produced by different methods. In such the Nordic countries as Finland and Sweden, winter is cold and long which cause its own challenges to power generation.

This bachelor’s thesis compares the differences of Finnish and Swedish electricity production and clarifies which electricity mix is cleaner. In addition, the network and markets in the Nordic countries will be introduced. Bachelor’s thesis also explains shortly different electricity production methods and emissions caused by them.

Geographically Finland and Sweden are very identical, however, there are many differences in their power generation. Finland utilize a plenty amount of imported electricity. A large part of imported electricity comes from Sweden, because Sweden generates electricity beyond its needs. Sweden produces more electricity from renewable energy than Finland. Also, emissions from power generation in Sweden are lower than in Finland. Future plans with electricity production are different since Sweden is eliminating the use of nuclear energy, but Finland is increasing it. Both countries aim to reduce greenhouse gas emissions.

Sähköntuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset : vertailu Suomen ja Ruotsin välillä

Tiivistelmä

Ilmastoasiat ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Etenkin päästöihin pyritään kiinnittämään huomiota entistä enemmän, koska ne vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Sähköntuotanto aiheuttaa paljon päästöjä, joten ympäristön kannalta olisi hyvä siirtyä puhtaisiin tuotantomenetelmiin. Mikään menetelmä ei kuitenkaan ole täysin päästötön, mutta päästöt ovat vähäisiä osassa tuotantomuodoista. Näitä ovat esimerkiksi tuulen ja auringon kautta tuotettu sähkö, sekä ydinenergia. Fossiiliset luonnonvarat loppuvat myös ajallaan, joten sähköntuotannon olisi hyvä olla mahdollisimman uusiutuvaa, kuten esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja bioenergialla tuotettu sähkö.

Sähköä tuotetaan samaan aikaan kuin sitä käytetään. Tämän takia sähköntuotannon on vastattava sen hetkistä kulutusta. Osa sähköntuotannon menetelmistä riippuu paljolti säästä, eikä siksi ole aina saatavilla. Sähköntuotantoa ja -kulutusta pidetään tasapainossa säätövoiman avulla, näitä ovat esimerkiksi vesivoima ja tuontisähkö. Niillä voidaan reagoida nopeasti muuttuvaan sähköntarpeeseen. Pistorasiasta tuleva sähkö on siis sekasähköä, joka sisältää eri menetelmin tuotettua sähköä. Pohjoismaissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa, talvi ovat pitkä ja kylmä, joten sähköntuotannossa on omat haasteensa.

Tässä kandidaatin työssä vertaillaan Suomen ja Ruotsin välisiä eroja sähköntuotannossa, sekä selvitetään, kumman sähkö on puhtaampaa. Lisäksi tutustutaan sähköverkkoihin ja -markkinoihin pohjoismaissa. Kandidaatin työ käsittelee myös lyhyesti erilaisia sähköntuotanto menetelmiä, sekä niiden aiheuttamia päästöjä.

Maantieteellisesti Suomi ja Ruotsi ovat hyvin samanlaisia, mutta sähköntuotannossa on paljon eroja. Suomessa käytetään paljon tuontisähköä. Tuontisähköstä iso osa tulee Ruotsista, koska Ruotsi tuottaa sähköä yli tarpeidensa. Ruotsissa tuotetaan sähköä enemmän uusiutuvasta energiasta kuin suomessa. Lisäksi, Ruotsin sähköntuotannon päästöt ovat alhaisempia kuin Suomen. Tulevaisuuden Ruotsi on irrottautumasta ydinenergian käytöstä, mutta suomessa sitä ollaan lisäämässä. Molemmat maat pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasuja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla-Mari Amazdo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.