University of Oulu

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu : case hanke OYS 2030

Saved in:
Author: Romppainen, Lasse1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183293
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Romppainen, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Mäläskä, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Target Value Design (TVD) on johtamismenetelmä, joka pyrkii kehittämään suunnitelmia projektin reunaehtojen sisällä tuottaakseen maksimaallista arvoa asiakkaalle. Tämän diplomityön tavoitteena on muodostaa prosessikuvaus sekä määrittää edellytykset TVD-prosessin onnistumiselle rakennushankkeessa. TVD-prosessin edellytykset kartoitettiin tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja muodostamalla nykytilakuvaus haastattelemalla 22 hankkeen sisäisten sidosryhmien edustajaa. Haastatteluiden tavoitteena oli luoda käsitys TVD-prosessin etenemisestä, hyvistä käytännöistä sen sisällä sekä mahdollisista kehityskohteista. Lisäksi muodostettiin kolmivaiheinen ideaalikuvaus TVD-prosessin etenemisestä ja täydennettiin kirjallisuudessa havaittuja edellytyksiä prosessin toteuttamiselle.

TVD-prosessin kulmakivet ovat integroitu projektitoimitus, arvon määrittäminen, vaatimusten ja mahdollisuuksien hallinta, set-based design, tavoitekustannuslaskenta ja sidosryhmäjohtaminen. Integroitu projektitoimitus sekä tuottojen ja riskien jakaminen ovat ensimmäinen askel kohti TVD-filosofian toteutumista. TVD-prosessissa suunnittelu on kustannusohjattua alusta alkaen. Kirjallisuudessa korostetaan erityisesti myös toiminnallisuuksien suunnittelua ennen tilojen suunnittelua sekä lopputuotteen ja rakentamisen suunnittelua samanaikaisesti.

Tutkimuksen tärkeimmät tuotokset ovat ideaalin TVD-prosessin kuvaus ja kontribuutio aikaisempaan tutkimukseen TVD-prosessin toteuttamisen edellytyksistä. Ideaali TVD-prosessi on jaettu kolmeen osaan: tavoitteiden asettaminen, tavoitteisiin suunnittelu ja tavoitteisiin rakentaminen. Tavoitteiden asettamisessa korostuu erityisesti hankesuunnittelu ja toiminnallinen suunnittelu. Tavoitteisiin suunnitteluvaiheessa toiminnallisen ja teknisen suunnittelun vuorovaikutus on merkittävässä roolissa onnistumisen kannalta. Tavoitteisiin rakentamisen onnistuminen perustuu toteutettavuuden arviointiin ja kustannusohjaukseen toteutussuunnittelussa. Tämä työ tuo myös täydentäviä näkökulmia aiheeseen liittyvään tutkimukseen TVD-prosessin onnistumisen edellytyksiin liittyen. Työn tuloksien valossa TVD-prosessissa tulee korostaa myös tavoitteiden asettamista oikein ja riittävällä tarkkuudella; vaatimusten, muutosten ja mahdollisuuksien hallintaa sekä päätöksentekoprosessin ketteryyttä.

Tutkimusten tuloksia voidaan käyttää tutkimuksen kohteena olevassa hankkeessa ja myös tulevien osahankkeiden suunnittelussa. Target Value Design on Suomessa menetelmänä uusi rakennusteollisuudessa, joten diplomityön tulokset ideaalista prosessista ovat hyödynnettävissä myös muihin yhteistoiminnallisiin rakennushankkeisiin, sillä toimintaperiaatteet ja -mallit ovat hyvin yleistettävissä sekä sovellettavissa.

Target value design : case project OYS 2030

Abstract

Target Value Design (TVD) is a management method that seeks to develop plans within project boundary conditions to deliver maximum value to the client. The purpose of this Master’s thesis is to provide a process description and to determine the conditions for the success of the TVD process in a construction project. The prerequisites for the TVD process were mapped through a review of relevant literature and interviews with internal stakeholders in case project. The aim of the interviews was to gain insight into the progress and good practices of the TVD process. Another aim was to map possible areas for improvement. In addition, a three-step ideal description of the progress of the TVD process was developed and the prerequisites for carrying out the process were supplemented in the literature.

The cornerstones of the TVD process are integrated project delivery, value definition, requirement engineering and opportunity management, set-based design, target costing and stakeholder management. Integrated project delivery with revenue and risk sharing are the first steps towards realizing the TVD philosophy. In the TVD process, design is cost-driven from the beginning. The literature also places special emphasis on the planning of functionalities prior to the design of premises and the concurrent design of the final product and construction.

The main outputs of the study are a description of the ideal TVD process and a contribution to previous research on the prerequisites for implementing the TVD process. The ideal TVD process is divided into three parts: setting targets, designing to targets and building to targets. Particular emphasis is placed on project planning and functional planning in the target setting phase. Designing to targets is about interaction between functional and technical design that plays a significant role in the success. Building to targets is based on feasibility assessment and cost control in implementation phase. This thesis provides complementary perspectives on related research on the prerequisites for the success of the TVD process. In the light of the study results, the TVD process should also emphasize setting targets correctly and with sufficient accuracy, requirements engineering, change control and opportunity management and agility in the decision-making process.

The results of the studies can be used in the case project and in the planning of future subprojects. Target Value Design is a new method in the construction industry in Finland, so the results of the Master’s thesis from the ideal process can also be used for other collaborative building projects, as the operating principles and models are well-generalized and applicable.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lasse Romppainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.