University of Oulu

Kolmiportaisen tuen toteutuminen TUKEMO-oppimisympäristössä

Saved in:
Author: Särkelä, Marjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183296
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Särkelä, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vilppola, Tuomo
Reviewer: Kielinen, Marko
Vilppola, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoite oli tutkia, miten eri tukimuotojen oppilaat hyötyisivät TUKEMO-oppimisympäristöstä. Tutkimuksen tavoite oli myös kartoittaa opettajien ennakko-oletuksia TUKEMO:sta. Tutkimuksessa oli mukana erään yläkoulun kaksi 7. luokkaa ja kaksi 9. luokkaa. Luokat valikoituivat mukaan tutkimukseen, koska ne olivat käyttäneet paljon TUKEMO-tiloja. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla.

Tutkimus on fenomenografinen. Tutkimuksessa kerättiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Määrällisen aineiston tarkoitus oli selvittää, hyötyvätkö oppilaat TUKEMO-tilasta sekä sitä, onko TUKEMO-hankkeella vaikutusta oppilaan oppimiseen. Laadullinen aineisto pyrki selvittämään oppilaiden ja opettajien mielipiteitä ja kokemuksia TUKEMO-tiloista. TUKEMO-tiloissa on tarkoitus ottaa paremmin huomioon erilaiset oppilaat sekä toteuttaa kolmiportaista tukea konkreettisemmin.

Suurin osa tehostettua ja erityistä tukea saavista oli sitä mieltä, että he oppivat paremmin TUKEMO:ssa kuin perinteisessä luokassa. TUKEMO oli normaalia luokkaa viihtyisämpi, esimerkiksi tuolien ansiosta. Tilat olivat myös muunneltavissa. Opettajien mielestä viihtyisä oppimisympäristö voi lisätä oppilaiden motivaatiota ja kouluviihtyvyyttä. TUKEMOoppimisympäristö on suunniteltu siten, että opettajien on helpompi ottaa huomioon tukea tarvitsevat oppilaat. Pelkät tilat eivät kuitenkaan auta oppilaita oppimaan, vaan opettajien täytyy myös hyödyntää tilojen suomia mahdollisuuksia. TUKEMO-tilojen myötä eriyttämisestä tulee arkipäivää. Täytyy muistaa, että tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin oppimisympäristöihin, mutta niitä voi hyödyntää uusia oppimisympäristöjä suunniteltaessa.

Abstract

The goal of this thesis was to research, how students of different aid benefited TUKEMO- learning environment and to investigate teacher’s views about TUKEMO. In research was two 7. classes and two 9. classes in one comprehensive school. Those classes took part to this research because they had used a lot of TUKEMO- learning environment. The research implemented with questionnaires.

The research is a phenomenography research. In the research collected both quantitative and qualitative material. The goal of quantitative material was to research, did students benefit about TUKEMO and did TUKEMO- project have influence on student’s learning.

The goal of qualitative material was to investigate opinions and experiences of teachers and students about TUKEMO- learning environment. The aim of TUKEMO- learning environment is to take note different students better than now and to implement three-step intervention more concrete.

The most of students, who get intensified or special support opined that they learn better in TUKEMO than in a normal class. Students of a general support learn equally well in a normal class and in TUKEMO- learning environment. TUKEMO is more pleasant than a normal classroom, for example for chairs. The room is also configurable. Teachers think that a pleasant learning environment can add students a motivation and pleasant of school. TUKEMO- learning environment is planed so that teachers is easier to take note different students, for example to diversify the teaching. A bare environment do not help students to learn but teachers have to utilize opportunities about these environments. TUKEMO- learning environment helps teacher to differentiating their teaching. You have to remember that these results are not to generalize to all learning environments bur results can utilize for planning new learning environment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marjo Särkelä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.