University of Oulu

”Siellä on kivaa tekemistä varattuna just sulle” : vanhempien käsityksiä varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisesta työstä alle kolmivuotiaiden ryhmässä

Saved in:
Author: Kokkoniemi, Juulia1; Ylimaunu, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183300
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kokkoniemi; V. Ylimaunu, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Juutinen, Jaana
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Uuden varhaiskasvatuslain myötä pedagogiikka korostuu varhaiskasvatuksessa yhä enemmän. Pedagogiikalla tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi. Valitettavan usein alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatus nähdään kuitenkin pelkkänä perushoitona eikä varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu ja merkitys ole vanhemmille riittävän näkyvä. Myös pienten ryhmässä pedagogiikalla on tarkoituksensa ja varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen rooli suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan toteuttajana korostuu. Alle kolmivuotiaiden ryhmässä pedagogiikkaa toteutetaan arjen mukana leikissä, perushoitotilanteissa sekä lapsen ja varhaiskasvattajan välisessä vuorovaikutuksessa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisena vanhemmat näkevät varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisen työn ja pedagogisen toiminnan alle kolmivuotiaiden ryhmässä. Käsittelemme myös vanhempien käsityksiä päivähoidon sekä varhaiskasvatuksen käsitteiden eroavaisuuksista. Toteutimme tutkimuksen teemahaastattelulla, johon osallistui kuusi alle kolmivuotiaan lapsen vanhempaa. Tutkimuksestamme kerätyn aineiston analysoimme fenomenografisella aineistoanalyysillä. Analyysistä muodostui erilaisia kategorioita, joista tulkitsimme tutkimukseksemme tulokset.

Tutkimustulosten perusteella suurin osa vanhemmista ei tiedä, työskenteleekö alle kolmivuotiaiden ryhmässä yhtään varhaiskasvatuksen opettajaa. Vanhemmilla on myös vähän tietoa varhaiskasvatuksen opettajan pedagogisesta työstä pienten ryhmässä ja mitä vastuita varhaiskasvatuksen opettajalle kuuluu. Vanhemmat ymmärtävät varhaiskasvatuksen olevan tavoitteellista toimintaa, jonka ohjauksesta vastaavat varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Alle kolmivuotiaiden ryhmässä pedagogiikkaa tärkeämpänä vanhemmat kokevat sen, että lapsella on turvallista olla päiväkodissa. Tutkimustuloksiemme pohjalta nousi esiin varhaiskasvatuksen opettajien tarve tuoda vanhemmille näkyväksi omaa pedagogista asiantuntijuutta ja lisätä tietoa alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksesta esimerkiksi pedagogisen dokumentoinnin avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juulia Kokkoniemi; Venla Ylimaunu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.