University of Oulu

Miksi teen lauluja? : ammattilauluntekijöiden kertomuksia laulunkirjoitusmotivaatiosta

Saved in:
Author: Peltomaa, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183305
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Peltomaa, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Jokela, Nina
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee laulunkirjoitusmotivaatiota. Kiinnostus laulunkirjoittamista kohtaan on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä näkyy esimerkiksi valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa niin musiikin kuin taiteenkin perusopetuksen opetussisällöissä. Lauluntekijöiden koulutustarjonta on kasvanut ympäri Suomen. Lauluntekijät ja tarinat kappaleiden taustalla tuntuvat kiinnostavan myös mediaa, sillä aihe on esillä useissa tv-formaateissa. Lauluntekijät ja laulunkirjoitus ovat näkyvillä myös musiikin tutkimuskentällä.

Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: mikä motivoi laulunkirjoittajia tekemään lauluja ja mitkä motiivit ohjaavat laulunkirjoitusprosessin eri vaiheita? Tutkimus on toteutettu kerronnallisella tutkimusotteella ja aineisto kerätty kerronnallisina haastatteluina. Tutkimusaineisto koostuu neljästä suomalaisesta ammattilauluntekijästä. Aineiston analyysi on tehty kerronnallisen, temaattisen analyysin menetelmin.

Tutkielman teoreettinen viitekehys sisältää kaksi päälukua. Ensimmäisessä luvussa kuvataan laulunkirjoittamista luovana prosessina. Luvussa määritellään laulunkirjoittamiseen liittyviä ydinkäsitteitä ja nostetaan esiin yleinen luovan prosessin malli sekä erilaisia laulunkirjoitusprosessin teoreettisia malleja. Toisessa teorialuvussa käsitellään motivaatiota psykologisena ilmiönä. Luvussa esitellään tämän tutkielman tutkimuskysymyksien kannalta hyödyllisiä motivaatioteorioita. Luvun lopussa on kootusti erilaisia laulunkirjoitusmotivaation liittyviä päätelmiä, jotka perustuvat aikaisempaan tutkimukseen.

Tutkimusaineistosta nousi esiin kahdeksan (8) pääteemaa, jotka sisältävät erilaisia motiiveja laulujen kirjoittamiselle. Lauluntekijöiden kertomuksista ilmeni laulunkirjoittamiseen liittyvän monia motivoivia tekijöitä. Aineiston perusteella laulujen tekeminen on ennen kaikkea itsessään palkitsevaa ja sisäisesti motivoivaa toimintaa. Erilaiset motiivit ohjaavat prosessia sen eri vaiheissa. Ideat toimivat yllykkeinä kappaleiden aloittamiselle, ja erilaiset konkreettiset päämäärät motivoivat kappaleiden loppuunsaattamisessa. Kertomuksissa tuli esiin myös tekijöitä, jotka eivät laulunkirjoittamiseen motivoi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Peltomaa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.