University of Oulu

Musiikinopettajien käsityksiä äänenkäytön ja laulun opettamisesta yläkoulussa

Saved in:
Author: Korpi, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183306
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Korpi, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Jokela, Nina
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Populaarimusiikki on tuonut uusia haasteita koulun laulunopetukseen. Lapsia motivoidaan musiikintunneilla laulamaan pop-kappaleiden avulla, koska he kuuntelevat kyseistä musiikkia sekä ihailevat kappaleiden laulutyyliä. Tällöin äänen luonnollinen kehittyminen sekä äänialueen laajuuden harjoittaminen saattavat jäädä toissijaiseksi. Taloudellinen äänenkäyttö tulisi olla ensisijainen tavoite äänenkäytön ja laulun opetuksessa. Terveelliseen äänenkäyttöön tulee kiinnittää huomiota etenkin yläkoulussa, sillä äänenmurros tuo uusia haasteita nuorten äänenkäyttöön. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitän musiikinopettajien käsityksiä äänenkäytön ja laulun opettamisesta yläkoulussa. Tutkimuksessa käy ilmi, mitä asioita musiikinopettajat pitävät laulunopetuksessa tärkeänä sekä miten he opettavat laulua ja äänenkäyttöä oppilailleen.

Tutkimuksen teoriaosuus koostuu kahdesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa tarkastelen Suomen laulukulttuurin historiaa, miten laulunopetuksen asema on muuttunut kansakoulusta tämän päivän peruskouluun. Tarkastelen myös koulujen opetussuunnitelmien äänenkäytön ja laulunopetuksen sisältöjä ja tavoitteita. Toisessa alaluvussa käsitellään äänen fysiologiaa, miten ääni syntyy ja mitkä ovat äänen kehitysvaiheet ihmisen elinkaaren aikana. Äänelliseen kehitykseen liittyy olennaisesti terveellinen äänenkäyttö sekä erilaiset ääniongelmat, jotka voivat muodostua väärästä äänentuottotavasta. Luvun lopussa tarkastelen erilaisten tutkimusten kautta lasten ja nuorten äänenkäyttöä ja laulamista tällä vuosituhannella.

Tutkimukseni on fenomenografinen, jonka aineistonkeruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelujen litteroinnin jälkeen analysoin tutkimukseni fenomenografisesti. Tutkimusjoukkoni koostuu neljästä yläkoulun musiikin aineenopettajasta. Opettajien äänenkäytön- ja laulunopetuksen käsityksissä on useita yhteneväisyyksiä. Käsitysten syntymiseen on vaikuttanut opettajien harrastuneisuus, koulutus sekä työvuodet. Opettajilla on samankaltaisuuksia äänenkäytön ja laulun opetusmenetelmissä, opetussisällöissä sekä tavoitteissa. Motivointikeinoissa on myös yhdenmukaisuutta. Ainoa selkeä eroavaisuus on opettajien arviointimenetelmissä. Erilaisten laulutyylien opettelu ei ole ensisijainen tavoite, vaan päätavoitteeksi nousi terveellisen äänenkäytön opettaminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Korpi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.