University of Oulu

Nuorten sosiaalinen hyvinvointi musiikin valinnaiskurssilla : ”Kaikki on siellä vähän niinku perhe. Musiikkiperhe.”

Saved in:
Author: Kurkinen, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183307
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kurkinen, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Takala, Marjatta
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tarkastella musiikin valinnaiskurssin roolia nuorten sosiaalisessa hyvinvoinnissa kouluympäristössä. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty useita aineistonkeruumenetelmiä käyttäen eli monimenetelmäisesti. Tutkielman varsinainen aineisto koostuu seitsemän (7) nuoren teemahaastatteluista.

Koulu on ympäristönä nuorten tärkeimpiä sosiaalisia kohtaamispaikkoja, jossa he viettävät suurimman osan ajastaan. Sekä kouluterveyskyselyn tulokset koulu-uupumuksen kasvusta että kouluhyvinvoinnin tutkimukset antavat viitteitä siitä, mihin koulujen tulisi keskittää voimavarojaan: yhteisöllisyyden kasvattamiseen. Musiikin oppiaineen työskentelytavat kuten yhteissoitto ja -laulu tai esiintymisiin valmistautuminen ovat yhteisöllistä toimintaa ja edistävät oppilaiden sosiaalista hyvinvointia. Musiikki vaikuttaa hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja luo siteitä ihmisten välille.

Tutkielmani teoreettinen viitekehys sisältää kolme päälukua, joista ensimmäinen etenee hyvinvoinnin ja sosiaalisen hyvinvoinnin käsitteiden määrittelystä nuoruuteen ikäkautena ja nuoruuden vertaisryhmän merkitykseen. Seuraava luku käsittelee kouluympäristön sosiaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja kouluhyvinvointia. Viimeinen luku käsittelee koulun musiikinopetusta ja musiikin sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia.

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjalta muodostui kuusi (6) sosiaalisen hyvinvoinnin pääluokkaa: musiikin valinnaiskurssi, positiivinen ryhmädynamiikka, musiikinryhmän kehittyminen, musiikinopettajan rooli, esiintymiset ja kaverisuhteet. Oppilaat kokivat musiikin valinnaisryhmän yhtenäiseksi ja hyväksyväksi. Musiikinopettajan rooli nousi isoon osaan positiivisen ryhmädynamiikan rakentajana. Musiikintunnit koettiin rentona ympäristönä, jossa voi toteuttaa itseään. Toisten huomiointi näyttäytyi valinnaisryhmässä auttamisena, kannustamisena ja jakamisena. Esiintymisiin valmistautuessa yhteisen päämäärän tavoittelu toi oppilaita yhteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Kurkinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.