University of Oulu

Musiikinopettajat arviointia toteuttamassa : kvantitatiivinen tutkimus musiikinopettajien toteuttamasta arvioinnista yläkoulussa

Saved in:
Author: Tolonen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 151
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183308
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tolonen, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Peltonen, Jouni
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Arviointi kuuluu merkittävänä osana opettajien jokapäiväiseen työhön. Musiikin opetuksen monipuoliset työtavat tarvitsevat rinnalleen monipuolisia arviointimenetelmiä, jotta oppilaiden oppimisen ja työskentelyn taidot kehittyisivät. Oikeudenmukainen ja eettinen arviointi vaikuttaa merkittävästi oppilaiden oppimiseen, opiskelumotivaatioon sekä jatkokoulutusmahdollisuuksiin, joten arvioinnin ja arviointimenetelmien tutkiminen on aina ajankohtainen ja haastava aihe opetuksen kentällä.

Tutkin pro gradu -tutkielmassani musiikinopettajien toteuttamaa arviointia arviointimenetelmien käytön useuden, tärkeyden sekä mielipideväittämien avulla. Tutkimukseni teoriaosuus koostuu arvioinnin ja musiikin opetuksen arvioinnin pääluvuista. Esittelen luvuissa arviointiin sekä musiikin opetukseen liittyviä tutkimuksia sekä keskeisiä käsitteitä. Tutkimukseni on määrällinen tutkimus, jonka toteutin keräämällä vastauksia sähköisessä ympäristössä Webropol-sivuston kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeeseen vastasi 17 opettajaa (N=17). 16 opettajaa oli koulutukseltaan musiikinopettajia ja yhdellä ei ollut musiikin aineenopettajan koulutusta.

Tutkimustulokset osoittavat, että musiikinopettajat käyttivät monipuolisia arviointimenetelmiä, joissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukainen oppimiskäsitys oppijasta aktiivisena toimijana painottui. Lisäksi formatiivinen ja sanallinen arviointi nousivat keskiöön, sillä aktiivista tekemistä on tarkoituksenmukaisempaa arvioida sanallisesti kuin numeerisesti. Tutkimuksesta nousi esiin tutkimustulos, jonka mukaan musiikinopettajien ammatillinen kokemus vaikuttaa pelkästään luovan tuottamisen käytön useuteen arviointimenetelmänä. Kauemmin ammatissaan työskennelleet opettajat käyttivät luovaa tuottamista arviointimenetelmänä vähemmän kuin 0–10 vuotta ammatissaan olleet opettajat. Tutkimustuloksista nousi esille lisäksi opetussuunnitelman (2014) arviointikriteerien väljyyden aiheuttama arvioinnin hankaluus. Osa opettajista vastasi, että POPS:in perusteella arviointia on helppo toteuttaa. Osa opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, että arviointiperusteiden epäselvyys ja kriteerien väljyys hankaloittavat arviointia.

Kokonaisuudessaan musiikinopettajat toteuttivat arviointia monipuolisesti ja opetussuunnitelman (2014) kriteerien ja tavoitteiden pohjalta. Tärkeinä he pitivät arvioinnin reiluutta ja oppilaiden sekä vanhempien tietoisuutta arviointikriteereistä. Luovan tuottamisen ja itsearvioinnin korostus näkyivät vastauksista, ja ne heijastuvat myös POPS:in (2014) tämänhetkisistä tavoitteista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Tolonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.