University of Oulu

Kasvatuspsykologian opiskelijoiden kokemuksia uraa edistävistä valinnoista opinnoissa

Saved in:
Author: Kemppanen, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183312
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kemppanen, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Turpeinen, Juha-Matti
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaiset yliopisto-opintojen aikana tehdyt valinnat olivat kasvatuspsykologian opiskelijoiden mielestä merkittäviä heidän uransa edistämisen kannalta. Lisäksi tarkasteltiin opiskelijoiden kuvauksia siitä, millaisiksi he kokivat tekemänsä valinnat. Opiskelijoiden tekemiä valintoja tarkasteltiin elämänuraohjauksena (Life Design Counseling) tunnetun uraohjauksen teorian näkökulmasta. Elämänuraohjauksessa painottuvat yksilön työuraan ja elämään liittyvät uratarinat ja niiden pohjalta muodostettava uraidentiteetti. Uratarinoihin lukeutuvat yksilön ammatillinen persoona ja uramuuntuvuus. Ammatillinen persoona kuvaa työhön liittyviä kiinnostuksen kohteita, arvoja ja tarpeita. Uramuuntuvuudella tarkoitetaan yksilön valmiutta sopeutua työuransa vaiheissa tapahtuviin muutoksiin ja siirtymiin. Uratarinan pohjalta syntyy uraidentiteetti, joka auttaa yksilöä ohjaamaan toimintaansa uraan liittyvissä kysymyksissä ja olemaan joustavampi työuralla tapahtuvien muutosten edessä.

Tutkimus toteutettiin laadullisena kyselytutkimuksena critical incident-tekniikkaa hyödyntäen ja sen aineisto koostui 16 kasvatuspsykologian opiskelijan kirjoittamasta pienestä tarinasta, joita kertyi yhteensä 48 kappaletta. Vastaajat olivat pääsääntöisesti kolmannen, neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijoita sekä valmistuneita. Tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol-kyselyn avulla ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tuloksissa kasvatuspsykologian opiskelijat nimesivät uraa edistäviksi valinnoikseen pää- ja sivuaineisiin, opinnäytetöihin, ammatillista kehittymistä ja opintojen ja työn ulkopuoliseen toimintaan liittyviä valintoja. Pääainevalintoja pidettiin varmoina valintoina, koska vastaajat tunsivat olevansa luottavaisia sen suhteen, mihin työtehtäviin he olivat päätyneet tai mihin he olivat suuntaamassa urallaan. Sivuainevalinnoissa vastaajat, joiden valinnoissa yhdistyivät sivuaineista saatu hyöty ja kiinnostus opiskeltaviin asioihin, olivat tyytyväisimpiä sivuainevalintoihinsa. Opinnäytetöitä pidettiin merkittävinä, koska ne tehtiin oman työ- tai harjoittelupaikan tilauksesta. Opinnäytetyön aiheen valinnassa merkittävään rooliin nousivat aiheen mielenkiinto sekä työ- ja harjoittelupaikasta saatu tuki. Ammatillista kehittymistä koskevissa valinnoissa opettajan pedagogisia opintoja ja harjoittelupaikkoja pidettiin merkittävimpinä uraa edistävinä valintoina. Vastaajat saivat opettajan pedagogisista opinnoista varmuutta opetus- ja ohjausalalle ja harjoittelussa opittiin työelämätaitoja tulevia työtehtäviä ajatellen. Opintojen ja työn ulkopuoliset valinnat eivät liittyneet välttämättä kumpaankaan, vaan valintoja tehtiin vapaaehtoisesti tai sovittamalla ne omaan elämäntilanteeseen. Tutkimus nostaa esille opiskelijoiden uravalintoja ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmakohtia. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää yliopiston uraohjauksen kehittämisessä ja opintojen työelämäyhteyksien parantamisessa.

Educational psychology students’ experiences of career-enhancing choices in their studies

Abstract

The study looked at what choices made during university studies were important to educational psychology students in terms of advancing their careers. In addition, students’ descriptions of the choices they made were considered. The choices made by the students were examined from the perspective of career counselling theory known as Life Design Counseling. Life Design Counselling focuses on individual career and life-related career stories and on the basis of career identity. Career stories are about the individual’s vocational personality and career adaptability. Vocational personality describes work-related interests, values and needs. Career adaptability refers to the ability of an individual to adapt to changes and transitions in his or her career. Based on a career story, a career identity is created that helps the individual to steer his or her career on career related issues and to be more flexible in the face of changes in his or her career.

The study was conducted as a qualitative survey using Critical incident technique and consisted of a total of 48 small stories written by 16 students of educational psychology. The respondents were mainly third-, fourth-, and fifth-year students and graduates. The research data was collected using the Webropol questionnaire and analyzed by data-driven content analysis.

The results show that career development choices made by students of educational psychology consist of major and minor subjects, theses, professional development, and outside study and work related choices. Choosing a major was often a confident choice, and respondents felt confident in their given jobs or the direction their career was going. In minor subject choices, respondents who combined the benefits of their minor subjects with an interest in the subjects they studied were most satisfied with their minor subject choices. The theses were considered significant because they were commissioned from their own place of work or training. The interest in the topic as well as the support received from the workplace and the internship played an important role in choosing the topic of the thesis. In professional development choices, teacher education and internships were considered to be the most important career-enhancing choices. Respondents gained assurance of the teacher’s pedagogical studies in the teaching and guidance field, and the internship was used to learn working life skills for future jobs. Outside studies and work related choices were not necessarily related to either, but were made voluntarily or adapted to one’s own life situation. The study raises the issue of student career choices and their potential problems. The results can be utilized in the development of the university’s career guidance and in improving the connections between studies and working life.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Kemppanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.