University of Oulu

Parents’ perspectives on ICT and how practices related to ICT are present in the classroom

Saved in:
Author: Kantola, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183313
Language: English
Published: Oulu : M. Kantola, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Laru, Jari
Harmoinen, Sari
Description:

Abstract

Since the beginning of the 21st century, rapid changes in technology have taken place, such as the emergence of smart phones and other handheld devices while social media, apps and other software products have become more common and a part of our daily lives. Education is also subject to change, as many countries have recently revised their curriculum to facilitate the fast-paced development. This has led to updating learning objectives and methods to meet the standards and challenges of the modern, digitalized world. Finland likewise implemented a fresh core curriculum in the autumn of 2016, which included the new concept of transversal competences. These transversal competences are skills or abilities, which are to be taught throughout all school subjects, information and communication technology being one of these competences.

Technology in education has attracted considerable attention, both scholarly and popular. However, most studies in the field of ICT related to education and school practices have only focused on teachers, students and policymakers, instead of parents. Therefore, this thesis discusses primary school (1st–6th grade) parents’ perspectives considering information and communication technology (ICT). The present study aims to explore how parents define ICT and what practices they have experienced being used at their children’s school. This study uses a qualitative approach. The data was collected with an open-ended questionnaire, which was sent to selected schools in the Oulu region, and resulted in 20 responses. The data was analyzed using thematic analysis.

The findings show that parents define ICT mainly as practices, skills, competences and using digital tools as well as digital literacy, digital fluency and communication, including some 21st century skills. The results indicate that parents are generally positive towards the use of ICT in the school and believe the significance of ICT skills will increase in the future, with some exceptions. The experienced school practices related to ICT varied: some parents claimed that there is little to no ICT in lessons, while others mentioned emerging technological practices or the use of online environments, games, computers and other devices as well as word processing programs for learning. The research results represent a further step towards understanding parents, how ICT is represented in schools and developing ways of collaboration between parents and teachers to help students learn digital skills.

Tiivistelmä

Jo 2000-luvun alusta on tapahtunut nopeita teknologisia muutoksia. Esimerkiksi älypuhelimet ja muut mobiililaitteet sekä sosiaalinen media, sovellukset ja muut tietokoneohjelmistot ovat tulleet luontevaksi osaksi meidän jokapäiväistä elämäämme. Koulutus on myös murroksessa, sillä monet maat ovat uudistaneet opetussuunnitelmiaan vastatakseen kiihtyvään kehitykseen. Sen vuoksi opetustavoitteita ja -menetelmiä on päivitetty vastaamaan nykyisen, digitalisoituneen maailman standardeja ja sen mukanaan tuomia haasteita. Suomessa on myös otettu käyttöön uudistettu opetussuunnitelma syksyllä 2016, jossa esiteltiin laaja-alaisen osaamisen alueet. Laaja-alainen osaaminen kattaa taitoja, joita tulisi opetella kaikissa eri oppiaineissa, ja näistä tieto- ja viestintäteknologia on yksi näistä laaja-alaisen osaamisen alueista.

Teknologia opetuksessa ja kasvatuksessa on saanut paljon huomiota osakseen, sekä tieteellisissä että yhteiskunnallisissa yhteisöissä. Siitä huolimatta, monet opetusteknologiaan ja sen käyttöön liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet opettajiin, oppilaisiin ja päättäjiin, eivätkä juurikaan ole tutkineet vanhempia. Näin ollen tämä pro gradu -tutkielma syventyy alakoulun(1.–6.-luokkalaisten) vanhempien käsityksiin tieto- ja viestintäteknologiasta (tvt). Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten vanhemmat määrittelevät tvt:n ja mistä tvt:hen liittyvistä opetuskäytänteistä he ovat tietoisia tai mitä niistä he ovat kokeneet lapsensa koulussa. Tässä tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto kerättiin avoimen sähköisen kyselynlomakkeen kautta, joka lähetettiin valittuihin kouluihin Oulun seudulla. Kyselylomakkeeseen tuli 20 vastausta. Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin temaattista analysointia.

Tutkimustulokset osoittavat, että vanhemmat määrittelevät tvt:n pääsääntöisesti käytäntöinä, taitoina, kompetensseina, digitaalisten työkalujen käyttämisenä sekä digilukutaitona, viestimisenä ja lisäksi 2000-luvun taitoina. Lisäksi, tutkimustulokset osoittivat, että vanhemmat suhtautuvat enimmäkseen myönteisesti tvt:n käyttöön opetuksessa ja lisäksi uskovat tvt-taitojen merkityksen kasvavan entuudestaan tulevaisuudessa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vanhempien kuvailemissa opetuskäytänteissä oli eroja: osa vanhemmista koki, että tvt:tä oli opetuksessa vähän tai ei ollenkaan, kun taas toiset mainitsivat vasta yleistymässä olevia teknologisia käytänteitä tai virtuaalisten oppimisympäristöjen, tietokoneiden ja muiden laitteiden sekä pelien ja erinäisten ohjelmien hyödyntämisestä opetuksessa. Kaiken kaikkiaan tutkimus lisäsi tietoa ja ymmärrystä vanhempien näkökulmista tvt:hen, esitti kuinka tieto- ja viestintäteknologia on käytössä kouluissa ja ehdotti kuinka tulevaisuudessa voitaisiin kehittää tapoja tiivistää vanhempien ja opettajien välistä yhteistyötä, jotta oppilaat oppisivat hyödyntää entistä paremmin tieto- ja viestintäteknologiaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Kantola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.