University of Oulu

Minecraft oppimisalustana koulun ulkopuolella ja pedagogisena työkaluna koulukontekstissa : miten Minecraftin pelaaminen voi tukea monilukutaidon kehitystä?

Saved in:
Author: Kuparinen, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183319
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kuparinen, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä on kandidaatin tutkielma, jossa vastaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin kolmeen tutkimuskysymykseen. Kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä käsittelevät sitä, millaisena oppimisalustana Minecraft voi toimia koulukontekstin ulkopuolella, ja toisaalta taas, millä tavoin Minecraftia voidaan käyttää pedagogisena työkaluna koulukontekstissa. Viimeisenä peilaan näiden kahden kysymyksen vastauksia monilukutaidon käsitteeseen, vastatessani kolmanteen, viimeiseen, tutkimuskysymykseeni: Millä tavoin Minecraftin pelaaminen voi tukea monilukutaidon kehitystä? Syyt aiheelleni nousevat teknologian kasvavasta merkityksestä, kasvatustieteen muutoksista, sekä omista henkilökohtaisista kiinnostuksenkohteistani.

Elämme siirtymävaihetta teollisen yhteiskunnan ja tietoyhteiskunnan välillä. Se tarkoittaa sitä, että työmarkkinat painottuvat enenevissä määrin tehtäviin, missä tarvitaan monimutkaisempia tapoja kommunikoida ja ajatella, ja jossa yksinkertaiset, toistavat ja rutinoituneet tehtävät siirtyvät enenevissä määrin ihmisiltä koneille. Muutos tapahtuu sekä globaalisti, että lokaalisti, luoden tarvetta muutosta ja niiden vaikutuksia käsittelevälle tutkimukselle. Teknologian kehityksen vuoksi siihen kohdistuva tutkimus lienee itseisarvoista. Muutokset eivät silti rajoitu teknologiaan, vaan näkyvät muun muassa kasvatuksessa. Taidot, joita alati muuttuvassa maailmassa pärjätäkseen tarvitsee, ovat muuttaneet muotoaan, vaatien myös kasvatuksen mukautumista nykymaailman tarpeiden mukaiseksi. Toisaalta taas kehitys on tuonut mukanaan paljon sellaisia taitoja, joita ei ennen tarvittu. Tarvittavia taitoja — uusia ja vanhoja — kuvaamaan on kehitetty eri määritelmiä, mutta yleisesti niitä kutsutaan Tulevaisuuden Taidoiksi (21st Century Skills), ja niiden kehittämiseen ollaan keskitytty myös suomalaisessa opetussuunnitelmassa, mikä näkyy laajaalaisena osaamisen kokonaisuutena.

Kandidaatintutkielmani analyysiin nojaten argumentoin, että Minecraft voi toimia oppimisalustana vertaisoppimiselle koulukontekstin ulkopuolella. Erityisesti pelin suunnittelu ja peliä ympäröivän pelaajayhteisön tuottama vertaisaineisto näyttäytyvät alustana vertaisoppimiselle, vaikkakin jatkotutkimukselle on tarvetta mm. todellisen oppimisen suhteen. Väitän, että Minecraftia voidaan käyttää koulussa pedagogisena työkaluna monipuolisesti, mutta sen käyttöön voi liittyä riskejä, mm. ryhmänhallinnassa. Väitän myös, että Minecraftin pelaaminen voi tukea monilukutaidon kehitystä, ikään kuin “lisäravinteena”. Aihe vaatii jatkotutkimusta, jotta Minecraftin todellinen arvo kehityksen tukena voitaisiin mittauttaa. Tutkielmani tuo esille monia mielenkiintoisia, jopa yllättäviä, tutkimusaiheita, myös tutkimuskysymysteni ulkopuolelta. Luotan argumentteihini, sillä olen tehnyt parhaani etsiessäni luotettavasti vertaisarvioitua ja/tai laajalti viitattua lähdemateriaalia aineistooni, sekä pysyäkseni objektiivisena.

Minecraft as a learning platform outside the school and a pedagogical tool within the school’s context : how playing Minecraft could support development of multiliteracy skills?

Abstract

This is a bachelor’s thesis, in which, via methods of literary research, I’m answering to the three research questions I’ve set for this thesis to answer. The first two questions address how the video game ‘Minecraft’ can function as a learning platform outside the context of school, also, as a pedagogical tool, within the context of school. After answering these questions, I reflect my findings upon my third and final research question, ‘How could playing Minecraft support the development of multiliteracy skills?’. The purpose for these research questions arises from changes regarding global education discourse, as well as my own personal interests as an upcoming teacher.

We are living within the the transition from industrial society towards an information society. It means that the job market is increasingly emphasizing tasks which require more complex ways of thinking and communicating than before, and the more mundane, repetitive tasks are being handed for the machines to complete. The change is both global and local, hence it creates a need for research which focuses on the change itself as well as its effects. The significance of technology creates demand for research ipso facto. However, the changes, ergo the research, is not limited on technological advancement, but can be seen in education as well. The skills we have needed for survival and success up until this point are influenced by the change as well, demanding adjustments within the field of education. On the other hand, these enormous modifications in our society are bound to spawn new skills and attitudes, also needed for us to triumph and prosper. To define these essential skills — both old and new — many frameworks have been developed, but usually are referred to as 21st Century Skills. In the National Core Curriculum for Basic Education in Finland the framework is called Transversal Competences.

I argue, as the result of this bachelor’s thesis, that Minecraft has potential to act as a platform for learning. The game’s design, and the open community around it, does seem to create a platform for peer learning. Whether if there’s actual learning happening via the playing experience, is in need of further studying and robust evidence. I also argue Minecraft, within the context of school, to be a multi-functional pedagogical tool, yet the studies, as I address here, also indicate towards problems of when and how to use it. My further argumentation indicates towards the potential of Minecraft as a “supplement” upon learning multiliteracy skills, yet, once again, further evidence and study is on high demand. Furthermore, writing this thesis has presented multiple threads of potential research, outside these research questions as well. I hold confidence in these arguments, for I’ve done my best to achieve material that has been peer-reviewed and/or highly referred, and I have kept my point of view as objective as I can.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Kuparinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.