University of Oulu

Lapsen aistitiedon käsittelyn ongelmien huomioiminen perusopetuksessa

Saved in:
Author: Ruuskanen, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912193358
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ruuskanen, 2019
Publish Date: 2019-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvailla aistitiedon käsittelyn ongelmien vaikutusta lapsen koulunkäyntiin ja näiden ongelmien huomioimista perusopetuksessa. Suomessa inkluusion ideologian mukaan pyritään mahdollistamaan jokaiselle lapselle koulunkäynti lähikoulussa riittävän tuen avulla. On tärkeää ymmärtää, että jokaisessa koulussa voi olla lapsia, joilla on ongelmia aistitiedon käsittelyssä. Perusopetus muodostuu opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuudesta, jossa lapsen yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kuvaan aiempia aistitiedon käsittelyn ongelmiin liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta vastaten näin tutkimuskysymyksiin. Aistitiedon käsittelyn ja siihen liittyvien ongelmien keskeiset käsitteet kuvaan A. Jean Ayresin sensorisen integraation teorian pohjalta. Keskeisten käsitteiden lisäksi kuvaan, miten aistitiedon käsittelyn vaikeudet voidaan ottaa huomioon perusopetuksessa. Pohdin tuloksia suhteessa tutkimuksen tieteelliseen taustaan.

Aistitiedon käsittelyn ongelmat voivat näyttäytyä lapsen toiminnassa monella eri tavalla vaikuttaen huomattavasti lapsen osallistumiseen ja suoriutumiseen koulussa. Jos lapsella on ongelmia aistitiedon käsittelyssä, hän ei kykene oppimaan tehokkaasti tai toimimaan odotetulla tavalla päivittäisissä toiminnoissa. Aistitiedon käsittelyn ongelmien huomioimisessa korostuu koulun, kotien ja asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden välisen yhteistyön merkitys. Vaikka aistitiedon käsittelyn ongelmien tuomia haasteita ei voida täysin poistaa, opettajan pedagogiikalla sekä oppimista ja hyvinvointia edistävillä oppimisympäristöillä on merkitystä lapsen osallistumisen ja suoriutumisen tukemisessa. Koulun keinot tukea lasta, jolla on aistitiedon käsittelyn ongelmia, voidaan jakaa sisäisiin taitoja kehittäviin ja kognitiivisia strategioita opettaviin keinoihin sekä ulkoisiin ympäristön muokkaamisen ja odotusten muuttamisen keinoihin. Aistitiedon käsittelyn ongelmien huomioiminen perusopetuksessa mahdollistaa inkluusion ideologian korostaman lasten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yksilöllisen oppimisen tukemisen.

Tutkimuksen luotettavuutta edistää syvällinen paneutumiseni aistitiedon käsittelyn ongelmiin teorian ja käytännön tasolla, tutkimuksesta käydyt keskustelut aiheeseen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa sekä tutkimuksen kriittinen tarkastelu kaikissa vaiheissa. Tutkimuksella on selkeä yhteys teorian ja käytännön kehittämiseen. Tulokset ovat sovellettavissa myös muidenkin lasten opetukseen, monet kuvatuista keinoista voivat edistää kaikkien lasten osallistumista ja suoriutumista koulussa.

Children with sensory processing difficulties : support measures in basic education

Abstract

The purpose of this descriptive literature review is to describe how the sensory processing difficulties effect on child’s participation and performance in school, and how to support these children in basic education. In Finland, the ideology of inclusion aims to enable every child to attend a community school with sufficient support. It is important to understand that there may be children who have sensory processing difficulties in every school. The individual needs of the child are taken into account in basic education. According to the current conception of learning, learning takes place through interaction between the individual and the environment in different learning environments.

The previous research and literature of sensory processing difficulties are described to answer to the research questions. The key concepts are illustrated by Ayres Sensory Integration theory. The support measures of basic education are also described. The results are considered in relation to the scientific background of the research.

Sensory processing difficulties can greatly affect a child’s participation and performance at school. If the child has difficulties with the sensory processing, they will not be able to learn effectively or perform as expected in daily activities. Co-operation between the school, home and competent experts is important in addressing the sensory processing difficulties. Although the challenges of sensory processing difficulties can not be completely eliminated, the pedagogy of the teacher and learning environments that promote learning and well-being are important in supporting the child’s participation and performance. The support measures of school can be divided to internal skill and cognitive strategies, as well as external environments and expectations. Addressing the sensory processing difficulties in basic education enables the promotion of children’s equality, participation and individual learning emphasized by the ideology of inclusion.

The reliability of research is enhanced by consideration of the sensory processing difficulties at the theoretical and practical levels, discussion with the experts and critical examination at all stages of the research. This research has a clear connection with the development of theory and practice of education. The results are applicable to teaching other children as well. Many of the tools described can promote the participation and performance of all children at school.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Ruuskanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.