University of Oulu

Poliittinen henkilöbrändi ja sen rakentuminen

Saved in:
Author: Heiskanen, Miina-Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 107
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912203382
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-A. Heiskanen, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:

Tiivistelmä

Poliittinen henkilöbrändäys on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosien aikana ja poliittisten henkilöbrändien uskottavuus on lisääntynyt tutkimuksen myötä. Aiheeseen liittyvä tutkimus on kuitenkin pääasiassa kansainvälistä, joten poliittisesta henkilöbrändäyksestä tehty tutkimus suomeksi on tarpeellista ja ajankohtaista. Tutkielmalla on yhteiskunnallista tilausta ja vaikutusta. Tämän tutkielman tavoite on lisätä ymmärrystä henkilöbrändin rakentumisesta poliittisille toimijoille. Vielä tarkemmin, tutkimusongelma on, että miten uransa alussa olevat poliitikot voivat rakentaa henkilöbrändinsä niin, että he panostavat oikeisiin tekijöihin alusta alkaen, rakentaen henkilöbrändistään mahdollisimman hyvän. Tutkimuskysymys ja siihen vastaaminen auttavat osaltaan tämän ratkaisun löytymistä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu aiempaan tutkimukseen henkilöbrändäyksestä ja poliittisesta henkilöbrändäyksestä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta on luotu synteesi, jossa poliittisen henkilöbrändin rakentumista tarkastellaan seitsemän tekijän kautta, nämä tekijät ovat: arvot, motivaatio, identiteetti, imago, viestintä, verkostot ja kohderyhmä. Tutkimuksessa selvitetään näiden tekijöiden vaikuttavuutta poliittisen henkilöbrändin eri vaiheissa: nollavaihe, ensivaiheet ja jatkovaihe. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta, aineistonkeruumenetelmänä on kenttätutkimus ja aineistoa on kerätty haastatteluin, jonka muotona on teemahaastattelu. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa poliittisen uransa alussa olevaa henkilöä.

Tämä tutkielma tuotti uutta tietoa henkilöbrändin rakentumisesta paitsi poliittisista, niin myös suomalaisista lähtökohdista. Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ovat, että uransa alkuvaiheessa olevat poliitikot nostavat seitsemän eri tekijää tärkeiksi tekijöiksi poliittisen henkilöbrändin rakentumisen näkökulmasta. Näiden tekijöiden merkitys syvenee sitä mukaa, mitä pidemmälle poliittinen henkilöbrändi rakentuu. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu poliittisen henkilöbrändin eri vaiheita. Poliittinen henkilöbrändi rakentuu eri vaiheissa aina aiemmin opitun päälle, hyödyntäen ainakin niitä tekijöitä, jotka tässä tutkimuksessa on havaittu. Henkilöbrändäystä on tutkittu sekä Suomessa, että kansainvälisesti ennenkin, mutta ilmeisesti rajausta poliittisen henkilöbrändin rakentumiseen erityisesti tekijöiden ja eri vaiheiden näkökulmasta ei ole aiemmin tehty. Näin ollen tälle tutkimukselle on selkeä tutkimusaukko. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää yksityishenkilöt ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneita poliittisesta henkilöbrändäyksestä. Tutkimuksen löydösten avulla on mahdollista rakentaa merkittävää lisäarvoa poliittiselle henkilöbrändille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miina-Anniina Heiskanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.