University of Oulu

Biologian opettajien näkemyksiä tulevaisuuden taidoista ja niiden soveltamisesta biologian opetuksessa

Saved in:
Author: Särvä, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912213407
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Särvä, 2019
Publish Date: 2020-01-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rytkönen, Seppo
Pellikka, Anne
Reviewer: Taulavuori, Erja
Pellikka, Anne
Description:

Tiivistelmä

Tulevaisuuden taidot ovat tietoja ja taitoja, joita 2000-luvun kansalainen tarvitsee menestyäkseen työelämässä ja arjessaan. Tietoyhteiskunnassa tulevaisuuden taitojen merkitys on korostunut ja korostuu edelleen. Tässä pro gradu -tutkielmassa hyödynnetään ATC21S-projektissa tehtyä luokitusta. Koulujärjestelmän yksi päätehtävistä on valmistaa oppilaat yhteiskunnan kansalaisiksi, mikä vaatii tulevaisuuden taitojen huomioimista koulutuksessa ja opetussuunnitelmassa. Opettajien henkilökohtaisten ominaisuuksien, persoonallisuuden ja asenteiden on havaittu vaikuttavan siihen, käyttävätkö opettajat tulevaisuuden taitoja edistäviä, innovatiivisia opetuskäytänteitä opetuksessaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, millaisia näkemyksiä biologian aineenopettajilla on tulevaisuuden taitojen merkittävyydestä ja taitojen soveltamisesta biologian opetuksessa. Lisäksi selvitetään, kokevatko opettajat edistävänsä tulevaisuuden taitoja opetuksessaan, ja mitkä biologian oppisisällöt tukevat eniten tulevaisuuden taitoja kokonaisuutena ja yksittäisinä taitoina.

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla helmikuussa 2019 ja siihen vastasi 47 biologian aineenopettajaa. Kvantitatiivinen aineisto analysointiin tilastollisesti Excel- ja R-ohjelmistojen avulla. Tutkimuksessa selviää, että biologian aineenopettajat pitävät tulevaisuuden taitoja merkittävinä, eikä taitojen välillä ole suuria eroavaisuuksia. Opettajien näkemykset ovat yhtenäisiä taustamuuttujista riippumatta. Opettajat kokevat edistävänsä tulevaisuuden taitoja opetuksessaan toisinaan tai melko usein. Opettajien näkemykset tulevaisuuden taitojen merkittävyydestä korreloivat positiivisesti tulevaisuuden taitoja edistävän opetuksen määrän kanssa, mikä tukee aiempien tutkimuksien havaintoja positiivisen suhtautumisen vaikutuksesta taitojen edistämiseen. Myös opettajien tulevaisuuden taitoihin liittyvä itsenäinen tiedonhaku ja kollegoiden kanssa keskustelu edistävät tulevaisuuden taitojen tukemista opetuksessa. Tulosten mukaan biologian opetussuunnitelman asiasisällöt tukevat tulevaisuuden taitojen soveltamista opetuksessa vaihtelevasti. Eniten sisällöistä taitoja tukee ”S6 kohti kestävää kehitystä”, mikä vahvistaa kestävän kehityksen tärkeyttä läpäisevänä ajattelumallina koulutuksessa. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko koetaan merkittävimmäksi ja opetussisältöjen eniten tukemaksi taidoksi. Kyseinen taito on ollut osa opetusta jo pitkään ja se painottuu myös opetussuunnitelmassa. Tuloksista havaitaan, että opetussuunnitelma ohjaa vahvasti biologian opettajien opetusta, mutta tulevaisuuden taitojen ja asiasisältöjen yhdistäminen vaikuttaa silti haastavalta. Tulokset tukevat pääasiassa aiempia tutkimuksia, joissa on selvitetty yleisesti opettajien näkemyksiä tulevaisuuden taidoista ja innovatiivista opetuskäytänteistä. Tuloksia ei voida suoraan yleistää, sillä otoskoko on melko pieni. Tulevaisuuden taitojen merkittävyyteen ja edistämiseen liittyen tarvitaan enemmän tutkimusta, jotta haasteisiin pystytään vastaamaan paremmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Särvä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.