University of Oulu

Biologian opettajien teknologian käytön ja teknologiavalintojen taustat

Saved in:
Author: Karttunen, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912213411
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Karttunen, 2019
Publish Date: 2020-01-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rytkönen, Seppo
Pellikka, Anne
Reviewer: Markkola, Annamari
Pellikka, Anne
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohde oli teknologian käyttö ja teknologiavalinnat. Teknologia on kasvavassa roolissa yhteiskunnassamme ja opettajien odotetaan pysyvän kehityksen mukana. Opettaja suunnittelee opetuksen, joten on tärkeää ymmärtää opettajan perusteita käyttää tai olla käyttämättä teknologiaa. Tärkeää on myös tarjota opettajalle teknologiaa, jota hän haluaa hyödyntää. Tämän jälkeen selvitettäväksi jää, käyttääkö opettaja teknologiaa merkityksekkäästi. Merkityksekästä teknologian käyttöä pidetään tehokkaan opetuksen edellytyksenä. Teknologian opetuskäytön taustat ovat monimutkaiset, mutta tärkeä tutkimuksen kohde, jotta pystytään kehittämään keinoja tukea opettajia teknologian käyttöönotossa.

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää opettajien syitä käyttää teknologiaa tai jotakin tiettyä laitetta tai ohjelmaa opetuksessaan. Lisäksi tavoitteena oli saada näyttöä opettajien teknologisen, pedagogisen ja sisältötiedon (TPACK) hyödyntämisestä. Tärkeimpinä osina teoreettista viitekehystäni olivat Koehlerin ja Mishran (2005) kehittämä TPACK-lähestymistapa ja Davisin (1986) kehittämä teknologian hyväksymismalli. Kohderyhmäni olivat biologian opettajat. Tutkimukseeni valittiin seitsemän opettajaa. He osoittivat esikyselyssä käyttävänsä teknologiaa paljon ja mielellään. Tutkimusaineisto kerättiin strukturoidulla teemahaastattelulla. Aineisto kirjoitettiin kirjalliseen muotoon ja litterointia käytettiin merkitsemään oleellisia kohtia. Sisällönanalyysi oli pääosin teorialähtöistä eli teoreettiseen viitekehykseen perustuvaa. Analyysin avulla aineisto teemoiteltiin ja luokiteltiin tutkielman alaotsikoiden alle.

Teknologian käyttöä ohjasi se, pitääkö opettaja teknologiaa hyödyllisenä oppimiselle ja onko aikaa opetella teknologian käyttöä. Biologian opetuksessa teknologiaa pidettiin ylivertaisena havainnollistamisen keinona, mutta epäsopivuutta ilmeni oppiaineen kokemuksellisuuteen ja haastaviin aiheisiin. Syitä laitteen tai ohjelman käytölle olivat sopivuus opetukseen ja omat ja kollegoiden käyttökokemukset. Teknologian käyttöä edisti kokemus käytettävästä teknologiasta. Opettajat osoittivat TPACK:in hyödyntämistä ja merkityksekästä teknologian käyttöä. Oppimisen priorisoiminen oli tulosten kantava teema. Tulosten perusteella teknologia käytön edistämiseksi opettajille tulee tarjota mahdollisuuksia saada kokemuksia teknologiasta, joka on opetuskäyttöön sopivaa. Opettajille tulee varata aikaa perehtyä teknologiaan ja tarjota teknologiaa, joka todennäköisemmin päätyy käyttöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Karttunen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.