University of Oulu

A comparison of commercial and non-commercial Finnish subtitles of Game of Thrones

Saved in:
Author: Körkkö, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001041003
Language: English
Published: Oulu : T. Körkkö, 2019
Publish Date: 2020-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Although the field of translation studies has existed in the academic setting since the 1970s, the subfield of audiovisual translation has some aspects that are unexplored. Audiovisual translation has many beneficial qualities in the modern world, in which most of popular media (television shows, films, video games) use audiovisual tools such as dubbing and subtitling. A recent notion in the field of audiovisual translation is the phenomenon of fansubtitling (also known as fansubbing) which can be traced back to the 1980s and to the volunteer translation of Japanese animation. Translation is a craft that requires knowledge of the source language and the target language, which is why an examination and comparison of professional subtitles to volunteer-created subtitles can yield interesting results.

For this study, a comparative examination will be performed on the first episode of the television series Game of Thrones (2011) titled ‘Winter is Coming’. The thesis will examine the professional and fan-created translations through the translation taxonomy presented by Vinay and Darbelnet (1958) and Malone (1988). The comparative examination through the lens of these taxonomies will represent interesting results of how the two different translations differ and what are the typical differences between the ways in which a professional and a volunteer translate.

The results of the study reveal that professional translators tend to favor modifying the original dialogue to a more comprehensible message, whereas the volunteer translators favor translating dialogue more literally. There are also significant differences in how the two handle omitting information and in what contexts. The results of the study also show how some elements are extremely similar between the two, such as using modified syntax when translating from English into Finnish and the overall lack of borrowing terms from English to Finnish.

Tiivistelmä

Vaikkakin kääntämisen akateeminen suuntaus on ollut olemassa jo 1970-luvulta asti, sen alasuuntaus, audiovisuaalinen kääntäminen, on vielä osittain kartoittamaton. Audiovisuaalisella kääntämisellä on monia hyödyllisiä ominaisuuksia nykymaailmassa, jossa suuri osa mediasta (esim. televisio-ohjelmat, elokuvat ja videopelit) käyttää audiovisuaalisia työkaluja kuten dubbaamista ja tekstittämistä. Viime aikoina audiovisuaalisen kääntämisen alalla on yleistynyt uusi ilmiö, jota kutsutaan fanitekstitykseksi (fansubbaus) ja jonka juuret voidaan jäljittää 1980-luvulle japanilaisen animaation vapaaehtoiseen kääntämiseen. Kääntäminen on ammatti, joka vaatii tietoa lähde- ja kohdekielestä, joten ammattilaisten ja vapaaehtoisten tekemien tekstitysten tarkastelu ja vertailu voi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia.

Tämä tutkimus tarkastelee vertailaievasti televisiosarjan Game of Thrones (2011) ensimmäistä jaksoa nimeltään ’Winter is Coming’. Tutkielmassa vertaillaan ammattilaisten ja fanien vapaaehtoisesti tuottamia käännöksiä Vinayn ja Darbelnet’n (1958) ja Malonen (1988) esittämien luokitusten valossa. Vertaileva tarkastelu näiden taksonomioiden kautta paljastaa mielenkiintoisia lopputuloksia siitä, kuinka käännökset eroavat toisistaan ja mitkä ovat tyypillisimmät erot ammattilaiskääntäjän ja vapaaehtoisen kääntäjän tekemien käännösten välillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ammattilaiskääntäjät suosivat alkuperäisen dialogin muuttamista ymmärrettävämmäksi viestiksi, kun taas vapaaehtoiset kääntäjät mieluummin suosivat dialogin suoraa kääntämistä. Kahden käännöksen välillä on myös huomattava ero tavoissa joilla informaatiota jätetään pois, ja milloin näin tehdään. Tutkimuksen tulokset myös osoittavat, kuinka jotkin elementit ovat käännöksissä erittäin samankaltaisia. Tällaisia elementtejä ovat muutetun sanajärjestyksen käyttäminen englannista suomeen käännettäessä, yksiköiden muuttaminen ja yleisesti ottaen sanojen lainaamisen välttäminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Körkkö, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.