University of Oulu

Varhaislapsuuden pelot ja pelon hallinnan tukeminen

Saved in:
Author: Haverinen, Fanny1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001141020
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Haverinen, 2020
Publish Date: 2020-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on perehtyä siihen millaiset asiat ja ilmiöt aiheuttavat lapsille pelkoja heidän varhaisvuosinaan. Tutkielmassa käsitellään myös lasten pelon hallintaa, sekä keinoja, joilla kasvattaja voi tukea lasta, kun tämä haastava tunne ilmaantuu. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja lähteenä on hyödynnetty sekä kotimaista, että kansainvälistä lähdekirjallisuutta.

Tutkielmassa käsitellään pelkoa, sekä siihen läheisesti liittyviä käsitteitä ahdistusta ja turvattomuutta. Varhaisvuosina yllättäviltä ja pelottavilta kokemuksilta välttyminen on mahdotonta, sillä pieni lapsi on jatkuvalla tutkimusmatkalla. Lapsen pelon kokemiseen ja hallintaan vaikuttaa psyyken rakenteen yksilölliset tekijät, sekä se missä vaiheessa lapsen kehitys on ja millainen on hänen kiintymyssuhteensa hoivaaviin aikuisiin. Lapsen pelkojen kannalta oleellisin asia on lapsen ja ympäristön välinen suhde ja niiden muodostama kokonaisuus.

Tyypillisimmät varhaislapsuuden pelot voi luokitella kuuluvan johonkin seuraavista kategorioista: mediaan ja mielikuvitukseen liittyvät pelot, pimeään ja nukkumaanmenoon liittyvät pelot, ympäristöön liittyvät pelot ja separaatiopelot. Luokittelusta huolimatta kaikkien pelkojen voi katsoa kietoutuvan toisiinsa erottamattomasti. Varhaisvuosien pelot voidaan jakaa myös luonnollisiin pelkoihin ja kontekstisidonnaisiin pelkoihin. Luonnolliset pelot heijastavat lapsen luontaista tarvetta aikuisen suojeluun. Kontekstisidonnaiset pelot puolestaan kumpuavat lapsen elämän konteksteista.

Lapset hallitsevat pelkojaan hyvin monipuolisesti. Pelon hallinta ilmenee yleensä joko kognitiivistasoisena tai käyttäytymistasoisena. Lapsen pelon hallinnan kannalta oleellista on kasvattajan herkkyys vastata lapsen tarpeisiin, sekä olla hänelle läsnä. Tutkielmassa esitellään kaksi konkreettista menetelmää, joiden avulla kasvattaja voi tukea lapsen omia pelon hallintakeinoja. Nämä ovat tunne- ja turvataitokasvatus, sekä kirjallisuusterapeuttisten menetelmien hyödyntäminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Fanny Haverinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.