University of Oulu

Opettajien kokemuksia työssä jaksamisesta avoimissa oppimisympäristöissä

Saved in:
Author: Illikainen, Laura-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001211040
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-E. Illikainen, 2020
Publish Date: 2020-01-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisia kokemuksia opettajilla on työssä jaksamisesta avoimissa oppimisympäristöissä. Tutkimuksen avulla pyrin selvittämään mitkä tekijät vaikuttavat opettajien työssä jaksamiseen avoimissa oppimisympäristöissä. Lisäksi tutkin millaisin keinoin opettajat tukevat oppilaita avoimissa oppimisympäristöissä ja miten tämä vaikuttaa heidän työssä jaksamiseensa.

Tutkimus koostuu teoriasta sekä empiirisestä osuudesta. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen aiempien tutkimusten kautta oppimisympäristöä ja sen ulottuvuuksia sekä avointa oppimisympäristöä. Lisäksi käsittelen opettajien työtä ja työhyvinvointia. Empiirisen osan aineisto kerättiin elektronisella kyselylomakkeella. Kyselyyn osallistui 12 opettajaa, joilla kaikilla on kokemusta avoimessa oppimisympäristössä työskentelystä. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen mukaan avoin oppimisympäristö asettaa haasteita opettajien työlle ja nämä haasteet vaikuttavat opettajien työssä jaksamiseen. Työssä jaksamista avoimissa oppimisympäristöissä kuormittavat ulkoiset tekijät sekä opettajan työnkuvan muutokset. Ulkoisista tekijöistä erityisesti ylimääräinen melu koettiin opettajien vastauksissa häiritseväksi, mikä on linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa. Muita ulkoisia tekijöitä olivat oppilaiden käyttäytymisen aiheuttamat haasteet sekä opettajan ja oppilaiden oman tilan puuttuminen. Työnkuvan muutokset ilmenivät opettajien vastauksissa toiminnan ohjaamisen lisääntymisenä sekä pedagogisten menetelmien muuttumisena. Oppilaiden yksilöllistä tukea toteutettiin opettajien vastauksissa aikuisen antaman tuen sekä paikka- ja välineratkaisujen avulla. Opettajat kertoivat oppilaiden tukemisen lisäävän työn määrää ja kuormittavuutta sekä ajan käytön ongelmia. Tämän takia opettajat kokivat oppilaiden yksilöllisen tukemisen heikentävän heidän työssä jaksamistaan.

Tutkimuksen tulokset kuvaavat opettajien kokemuksia työssä jaksamisesta avoimissa oppimisympäristöissä heidän omista näkökulmistaan, minkä takia tulokset eivät ole yleistettävissä sellaisinaan. Jatkossa olisikin tärkeää tutkia avoimia oppimisympäristöjä lisää eri näkökulmista, sillä tutkimustietoa erityisesti Suomesta ei vielä ole tarpeeksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura-Emilia Illikainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.