University of Oulu

Yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus ja uusiliberalismi : yrittäjyyskasvattajien näkemyksiä

Saved in:
Author: Soini, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001211043
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Soini, 2020
Publish Date: 2020-01-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Turpeinen, Juha-Matti
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee yrittäjyyttä, yrittäjyyskasvatusta ja uusliberalismia. Teoreettisessa viitekehyksessä eritellään yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen sekä uusliberalismin käsitettä, termistöä ja historiaa. Tutkimuksessa valotetaan yrittäjyyden käsitettä ja historiaa, uusliberalismin syntymistä ja näiden vaikutuksesta kehittynyttä yrittäjyyskasvatusta. Lisäksi eritellään myös yrittäjyyskasvatuksen tietä Suomen koulujärjestelmään; kuinka yhteiskunnallinen päätöksenteko on vaikuttanut siihen, ja kuinka yrittäjyyskasvatuksen puolestaan halutaan vaikuttavan yhteiskuntaan tulevaisuudessa.

Tutkimuksen empiirisessä osiossa on haastateltu kahdeksaa Oulun alueen yrittäjyyskasvatuksen ammattilaista viidessä eri haastattelussa ja pyritty selvittämään heidän näkemyksiään yrittäjyyskasvatuksesta, tulevaisuuden työelämässä vaadittavista taidoista sekä uusliberalismista. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Tutkimus on toteutettu laadullisena fenomenografisena tutkimuksena, jossa keskiössä on ollut tutkia, luonnehtia ja ymmärtää tutkittavien erilaisia käsityksiä tutkimusaiheesta. Aineisto on analysoitu käyttäen neliportaista fenomenografista analyysia.

Tutkimustulokset on jaoteltu tutkimuksessa kolmeen kuvauskategoriaan, jotka ovat 1) Yrittäjyyskasvatus, 2) Tulevaisuuden työelämätaidot sekä 3) Yhteiskunnallinen kehitys. Tuloksista voidaan todeta, että käytännön yrittäjyyskasvatus noudattelee hyvin pitkälti niitä opetusmetodeja, joita sen hallinnollisissa asiakirjoissa halutaankin noudattavan. Käytännön yrittäjyyskasvatus nähdään olevan hyvin työelämälähtöistä. Yrittäjyyskasvattajien näkemykset tulevaisuuden työelämätaidoista ovat hyvin yhteneväiset niiden valmiuksien kanssa, joita he yrittäjyyskasvatuksella pyrkivät oppilaille ja opiskelijoille välittämään. Koulujärjestelmä nähdään osana yhteiskuntaa ja sen tiedostetaan olevan alttiina poliittisille trendeille, muun muassa uusliberalismille. Uusliberalismi jakaa haastatteluissa mielipiteitä. Tuloksissa voidaan nähdä vastakkainasettelua perinteisten suomalaisten hyvinvointivaltion arvojen sekä uusliberalismin välillä.

Tutkimuksen eri vaiheet on kuvattu kattavasti ja läpinäkyvästi, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen luotettavuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Soini, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.