University of Oulu

Etnografinen tutkimus avautuvan kouluympäristön arjesta

Saved in:
Author: Alamikkelä, Kaisu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202001211044
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Alamikkelä, 2020
Publish Date: 2020-01-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu avautuvan kouluympäristön toimintakulttuurin rakentumista erään pohjoissuomalaisen koulun uudistetuissa työskentelytiloissa. Tutkimuksen toteutusajankohdalla uudistetut tilat olivat olleet käytössä lähes yhden kokonaisen lukuvuoden. Tutkimuskoulussa sekä oppilaat että henkilökunta olivat koulun vanhoja käyttäjiä.

Toimintakulttuurin rakentumista on tarkasteltu poststrukturalismin keskeisten käsitteiden, vallan ja diskurssin, sekä niihin liittyvien skeemojen, skriptien ja toimijuuden valossa. Feministinen poststrukturalistinen ajattelutapa on tarjonnut mahdollisuuden lähestyä koulua moniulotteisena ja kompleksisena ilmiönä. Tutkimuksessa keskeisenä metodina on ollut nomadisen tutkimuksen tekemisen tapa ja kuljeskeleva tutkimus. Etnografinen tutkimusaineisto on kerätty havainnoimalla tutkimuskoulun arkea sekä haastattelemalla kahden eri luokan oppilaita. Lisäksi tutkimusaineisto sisältää yhden luokan oppilaiden kirjoitelmat, joiden aiheena on “Minun kouluni”.

Oppimisympäristöjen muutoksissa todettu haasteellisuus on osoittanut, että avautuvat oppimisympäristöt vaativat koulussa suurta toimintakulttuurin muutosta, jonka kehittäminen vaatii muutoksia kaikilla koulun tasoilla. Koulun toimintakulttuuri sisältää paljon perinteitä ja käytänteitä, jotka ovat muotoutuneet niin itsestäänselvyyksiksi, ettei niiden toiminnan merkityksiä tai vaikutuksia kyseenalaisteta, mikä hidastaa koulun uudistumista.

Tämä tutkimus ottaa osaa oppimisympäristöjen muutoksesta käytävään keskusteluun. Tutkimus esittää, että koulun perinteiset diskurssit ja niiden sisältämät työrauhan, kuuliaisuuden ja osallistumisen skeemat ja skriptit joutuvat törmäyskurssille uusien tilojen mahdollisuuksien kanssa. Vaikka aktiivisen oppijan ja sosiaalisen oppimisen diskurssit tiedostetaan, vastavoimina on diskursseja, jotka vaikuttavat siihen, miten toiminta ja vuorovaikutus koulussa järjestetään. Tutkimuksen mukaan koulun toimintakulttuurissa näyttää edelleen olevan vahvana ajatus siitä, että oppiminen ja opetus liitetään rauhalliseen ja hiljaiseen ympäristöön.

An ethnographic study of everyday life in an open learning environment

Abstract

This research observes the development of a school culture in an open learning environment at a recently renovated elementary school in northern Finland. At the beginning of the research, the renovated environment has been in use for nearly one semester. Both the pupils and the staff have worked at the research school before the renovation.

The development of the school culture is being observed in the light of the concepts of poststructuralism, power and discourse, in addition to schemas, behavioral scripts and human agency relating to them. The feministic post-structural mindset offers the possibility to observe the school as a multi-dimensional, complex phenomenon. The practice of nomadic research acts as the main method of the study. The ethnographic research material has been assembled by observing the everyday life at the research school and interviewing pupils from two different classes. Furthermore, the material includes essays from one class, entitled “My School”.

The challenges in changing learning enviroments have indicated that open learning enviroments require a significant change in the school culture, the development of which requires changes on every level inside the school system. The school culture includes several traditions and settled practices that have become self-evident. Their meanings and consequences are not being questioned, which slows down the development of the school system.

This study joins the conversation on the transformation of learning enviroments. The study indicates that traditional discourses, including the schemas and behavioral scripts of discipline and participation, end up on a collision course with the potential of the new environments. Even though the discourses of an active learner and social learning are recognized, there are opposing discourses that affect how education, interaction and other activities are being carried out inside the school. This study indicates that the school culture still strongly relies on an idea of learning and education in a peaceful, quiet environment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisu Alamikkelä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.